57

 

57 متوسط

 

نوع محصول: سبک
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 11.5
نوع بسته: سافت (کاغذی) -20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی) -25 بسته

57 کوچک

نوع محصول: فول فلیور / فیلتردار
طول سیگارت : mm 68
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 6.27
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 12
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-25 بسته