تیر

 

 

تیر اسلیم مشکی

 

نوع محصول: لایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 97
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 6.1
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 7
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

تیر متوسط

 

نوع محصول: مدیوم / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 6.25
نیکوتین : mg/cig 0.75
قطران : mg/cig 10
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10

تیر لایت

 

نوع محصول: کینگ اس کیو SQ / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران mg/cig: 9
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

تیر کوتاه (کوچک)

 

نوع محصول: مدیوم / فیلتردار
طول سیگارت : mm 68
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 6.27
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 9
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-25 بسته

تیر 5 ستاره

 

نوع محصول: فول فلیور - کینگ / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 1
قطران : mg/cig 10/5
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

 
تیر هارد - هارد

 

نوع محصول: کینگ SQ / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 7/87
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 9
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-25 بسته