تی 4

 

 

 

T4

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 83
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 5.4
نیکوتین : mg/cig 0.4
قطران : mg/cig 4
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته