مناقصه و مزایده

 
         


         


  


پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات:   www.iets.mporg.ir آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت دخانیات ایران(سهامی عام)
در راستای اجرای مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دخانیات ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که راس ساعت 13:30 روز سه‌شنبه 1402/08/23 در محل قانونی شرکت دخانیات ایران واقع در تهران- میدان قزوین- خیابان قزوین-پلاک 459  سالن امام علی (ع) تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع:
1. تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت و افزایش سرمایه شرکت دخانیات ایران سهامی عام
2. سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

                                                                                                                                                            هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت دخانیات ایران(سهامی عام)
بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت دخانیات ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت 14:30 روز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳ در محل قانونی شرکت دخانیات ایران واقع در تهران-میدان قزوین- خیابان قزوین-پلاک 459  سالن امام علی (ع) تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع:
1.استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ۱۴۰1/۱۲/۲۹
2. تصویب صورت های مالی منتهی به  ۱۴۰1/۱۲/۲۹
3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1402
4.تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی 
5. تصمیم گیری درخصوص فروش برخی از املاک شرکت
6. انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره.
7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. 
هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران


آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت 1159 نفر/ماه کارگران تولید ، فنی و کشاورزی  مجتمع دخانیات گلستان به همراه ارزیابی ساده 

مجتمع دخانیات استان گلستان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح  جهت تجدید مناقصه خرید خدمت 1159 نفر/ماه کارگران تولید ، فنی و کشاورزی مجتمع گلستان از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای مجاز اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که توانایی انجام این کار را دارند دعوت بعمل   می آید از مورخ 1402/07/27    لغایت مورخ 1402/08/04  پس از واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 45465360/62 بانک ملت مجتمع دخانیات گلستان و ارایه اصل فیش واریزی به آدرس گرگان –میدان ولیعصر(عج)-مجتمع دخانیات استان گلستان مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، اسناد تجدید مناقصه را به صورت رایگان از طریق سایت www.iets.mporg.ir دریافت نمایند.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 6/500/000/000  ریال بوده که بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره 62/45465360  بانک ملت بنام مجتمع دخانیات استان گلستان می باشد. همچنین مهلت تحویل پیشنهادات (اسناد تکمیل شده) و ارایه گواهیهای صلاحیت معتبر تا پایان وقت اداری مورخ 1402/08/16 می باشد و جلسه ی  بازگشایی پاکات تجدید مناقصه گران ساعت 11:00 صبح مورخ1402/08/17   در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مذکور می باشد. در صورت نیاز با شماره تلفن 32236194 -017 تماس حاصل فرمایید. 

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد تجدید مناقصه برعهده برنده تجدید مناقصه می باشد.


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کیسه پلاستیکی نگهداری توتون و برخی اقلام چاپی مورد نیاز شرکت دخانیات ایران 

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، نسبت به تامین خرید کیسه پلاستیکی نگهداری توتون و اقلام چاپی شامل: اتیکت سافت ، انواع اتیکت هارد و انواع قراصه هارد مورد نیاز مجتمع های تولیدی شرکت دخانیات ایران ،  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقـدام نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعوت به عمل مــی آید از تاریخ 30/ 1402/07  تـا پایان وقت اداری  08/  08 /1402 پس از واریز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیـات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس تهـران- خیابان قزوین- شرکت دخـــانیات ایران- اداره آموزش –  طبقه اول – مدیریت دفـتر دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به صورت رایگان دریافت نماید. مقادیر مورد مناقصه و مبالغ تضمین شرکت در مناقصه بشرح جدول فوق می باشد. متقاضیان شرکت در هر ردیف از اقلام مناقصه می توانند بر اساس جدول فوق نسبت به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در همان ردیف اقدام و در همان ردیف نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل مدارک و پاکات مناقصه به دبیر خانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخر وقت اداری مورخ  21/ 08 / 1402 تعیین می گردد. تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی ، ساعت 10  صبح مورخ   22/ 08/ 1402 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی(ع) می باشد.

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ سیصد میلیون ریال بر عهده برنده مناقصه به تناسب تعداد ردیف های برنده شده خواهد بود. 

(در صورت نیاز به راهنمایی  با شماره تلفن51261964- 51261651 تماس حاصل فرمائید.)

          

ردیف

شرح مواد اولیه

مقدار سفارش

واحد کالا

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه - ریال

1

کیسه پلاستیکی نگهداری توتون 

78/000

کیلوگرم

2/247/000/000

2

اتیکت بهمن کوتاه سافت هارد 

24/020/000

قطعه

1/547/000/000

3

گروه اتیکت هارد 

32/762/000

قطعه

9/016/000/000

4

گروه قراصه هارد 

4/670/000

قطعه

000/000/423/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آگهی فروش تعدادی از املاک مازاد شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، در راستای طرح مولد سازی نسبت به فروش و واگذاری تعدادی از املاک مازاد خود از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید  از تاریخ  1402/7/16  لغایت 1402/7/23 پس از واریز مبلغ 2 میلیون ریال به حساب شماره  470007013366090 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی تهران به آدرس  خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، اداره آموزش طبقه اول ، مدیریت دفتر دبیرخانه کمیسیون یا آدرس های استانی مندرج در جدول ذیل مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مزایده را به صورت رایگان دریافت نمایند.

* متقاضیان در هریک از ردیف‌های املاک  که تمایل به شرکت دارند، میتوانند نسبت به ارائه تضمین شرکت در مزایده همان ردیف، بصورت  مجزا ومستقلا مطابق مبالغ مندرج  در جدول ذیل اقدام و متعاقبا نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در همان ردیف ملک اقدام نمایند.

*  مبلغ تضمین شرکت در مزایده می‌بایست به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر سه ماهه بدون قید و شرط و قابل تمدید و یا واریز وجه نقد به حساب  470007013366090  به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی تهران باشد.

* تاریخ و محل ارائه پاکات و تسلیم پیشنهادات مطابق جدول مشخصات ذیل و برگ شرایط اسناد مزایده می‌باشد.

* هزینه درج آگهی تا مبلغ یک و نیم میلیارد ریال متناسب با تعداد برندگان برعهده  ایشان می‌باشد.

*  مزایده‌گران می‌بایست ضمن بازدید از املاک ذیل، نسبت به تکمیل پاکات پیشنهادی (الف، ب و ج) در موعد مقرر اقدام نمایند.

*  واگذاری املاک مذکور با وضعیت موجود صورت می‌پذیرد.

* در صورت نیاز با شماره 02151261651 تماس حاصل نمایید.


آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش حدود 114/500 کیلوگرم توتون مازاد سال 1401 شرکت دخانیات ایران 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات : 53/155/564 

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، نسبت به فروش حدود 500/114 کیلوگرم انواع توتون های مازاد (توتون بارلی – ویرجینیا) خود از طریق برگزاری مزایده عــــمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضــیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 1402/07/08 تـا پایان وقت اداری 17/ 07 /1402 پس از واریــز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس تهران- خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران- اداره آموزش – طبقه اول – مدیریت دفتر دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مزایده را به صورت رایگان دریافت نماید. 

 مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل مدارک و پاکات مزایده به دبیر خانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخروقت اداری مورخ 30/ 07/ 1402 می باشد. • 

تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی، ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 01/ 08/ 1402 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی(ع) می باشد. • 

مزایده جهت فروش 20 ردیف انواع توتون های مازاد (بارلی – ویرجینیا) و بصورت کلی و یکجا می باشئد. • 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 3/072/000/000 ریال می باشد . 

 هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال بر عهده برنده مزایده می باشد . (در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن های 51261105 و 51261651 تماس حاصل فرمائید.)


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم عدل بندی مورد نیاز شرکت دخانیات ایران 

کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 53/154/900 

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، نسبت به تامین لوازم عدل بندی مورد نیاز خود که شامل (چتائی – گونـــی – نخ قند – لفــاف – دری) می‌باشد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقـــدام نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعــــوت به عمل مــی آید از تاریـــخ 04/ 1402/07 تـا پایان وقت اداری 13/ 07 /1402 پس از واریز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیـات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس تهـران- خیابان قزوین- شرکت دخـــانیات ایران- اداره آموزش – طبقه اول – مدیریت دفـتر دبیرخانه کمیســـیون معامــــلات مراجــــعه و یا پس از ثبت نام در پایــگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به صورت رایگان دریافت نماید. 

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/856/550/000 ریال می‌باشد و نوع آن به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب فوق الذکر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا یکی از تضامین معتبر مندرج در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی می باشد. 

 مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل مدارک و پاکات مناقصه به دبیر خانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخروقت اداری مورخ 27/ 07 / 1402 می باشد. تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی ، ساعت 11 صبح مورخ 29/ 07/ 1402 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی(ع) می باشد. 

هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

(در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 51261105- 51261651 تماس حاصل فرمائید.)


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید وتوزیع غذای روزانه کارکنان مجتمع دخانیات اصفهان

و کارخانه سیگارت سازی خمینی شهر به همراه ارزیابی کیفی(ساده) به شماره 53/155/514

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد غذای روزانه کارکنان خود وکارخانه سیگارت سازی خمینی شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی(ساده) خریداری وتوزیع نماید .لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسنادشرکت در مناقصه از تاریخ 1402/07/05 لغایت تا پایان وقت اداری مورخ 1402/07/15 به  نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل مجتمع دخانیات استان اصفهان واحد تدارکات ( با همراه داشتن فیش واریز وجه 1/000/000 ریال بحساب 6150448225 بانک ملت بنام مجتمع دخانیات استان اصفهان)  و یا پس از تکمیل فرآیند ثبت نام و دریافت کد کاربری در پایگاه ملی مناقصات و به صورت رایگان به ادرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را  طبق تاریخ های یاد شده دریافت نمایند.

1-تعداد ونوع آنها :غذای روزانه کارکنان مجتمع دخانیات اصفهان وکارخانه سیگارت سازی خمینی شهر طبق تقویم کاری مجتمع جمعا 44044 پرس.

2-آخرین مهلت پیشنهادات تا ساعت 16  روز پنجشنبه مورخ 1402/07/27 به دبیرخانه حراست مجتمع می باشد.

3-زمان بازگشایی پاکات ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1402/07/29  می باشد.

4-مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 54/578/480/000 ریال  با  احتساب تمام کسورات قانونی و ارزش افزوده  می باشد.

5-مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات 3 ماه و قابل تمدید می باشد.

6-تضمین شرکت درمناقصه مبلغ 2/729/000/000 ریال واریز به حساب 6150448225 بانک ملت شعبه خواجو اصفهان ویا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید. 

7-سایر شرایط :مشخصات کامل به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد .

در صورت نیاز جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32224182-031 واحد تدارکات مجتمع تماس حاصل فرمائید.


آگهی تجدید مناقصه عام یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کشاورزی و تولید مجتمع دخانیات مازندران

 مجتمع دخانیات مازندران در نظر دارد خدمات عمومی کشاورزی و تولید مجتمع را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عام یک مرحله ای و انتخاب پیمانکار تامین نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از روز چهارشنبه مورخ 29/06/1402 لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 06/07/1402، پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 1551070444 جام نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساری کد 58560 بنام مجتمع دخانیات مازندران، به آدرس مازندران - ساری- بلوار عسگری محمدیان - ابتدای خیابان دخانیات - اداره تدارکات مجتمع دخانیات مازندران واحد قراردادها و مناقصات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir ، اسناد را بصورت رایگان دریافت نمایند. 

شایان ذکر است، مبلغ تضمین شرکت در تجدید مناقصه مذکور 3/711/450/000 ریال و نوع آن به صورت وجه نقد از طریق واریز به شماره حساب جاری فوق الذکر یا ارائه ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید می باشد. 

همچنین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1402/07/20 و زمان بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/07/22 در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مازندران است.

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33410401-011 اداره تدارکات مجتمع دخانیات مازندران تماس حاصل فرمایید. 


آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت 1159 نفر/ماه کارگران تولید، فنی و کشاورزی مجتمع دخانیات گلستان به همراه ارزیابی ساده 

مجتمع دخانیات استان گلستان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح  جهت خرید خدمت 1159 نفر/ماه کارگران تولید ، فنی و کشاورزی مجتمع گلستان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای مجاز اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که توانایی انجام این کار را دارند دعوت بعمل   می آید از روز دوشنبه  مورخ 1402/06/27  لغایت روز چهارشنبه مورخ 1402/07/05  پس از واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 45465360/62  بانک ملت مجتمع دخانیات گلستان و ارایه اصل فیش واریزی به آدرس گرگان –میدان ولیعصر(عج) مجتمع دخانیات استان گلستان مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، اسناد مناقصه را به صورت رایگان از طریق سایت www.iets.mporg.ir دریافت نمایند.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 6/500/000/000  ریال بوده که بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره 45465360/62  بانک ملت بنام مجتمع دخانیات استان گلستان می باشد. همچنین مهلت تحویل پیشنهادات (اسناد تکمیل شده) و ارایه گواهیهای صلاحیت معتبر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/07/22  می باشد و جلسه ی  بازگشایی پاکات مناقصه گران ساعت 11:30 صبح روز یکشنبه مورخ1402/07/23   در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مذکور می باشد. در صورت نیاز با شماره تلفن 32236194 -017 تماس حاصل فرمایید. 

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.


 

آگهی مزایده حضوری فروش اقلام ضایعاتی مازاد و بلامصرف مجتمع دخانیات آذربایجان غربی

مجتمع دخانیات آذربایجان غربی(ارومیه) در نظر دارد؛ اقلام ضایعاتی مازاد و بلامصرف خود را شامل انواع اقلام چاپی کاغذی، بوبین نوار چوب پنبه ای، انواع سیم و کابل، انواع چسب (7302،  G7500، D7000 )، پالت و تخته، الیاف فیلتر و کاغذ فیلتر به شرح مقادیر مندرج در برگ شرایط مزایده و بر اساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق  مزایده حضوری (حراج) به فروش برساند، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از مورخ 1402/06/21 لغایت آخر وقت اداری مورخ 1402/06/28 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 12 در محل مجتمع دخانیات آذربایجانغربی واقع در ارومیه خیابان میرزای شیرازی – ضمن بازدید از اقلام مذکور، با واریز مبلغ 500،000 ریال به حساب شماره 7019704990 نزد بانک ملت بنام دخانیات ارومیه، جهت دریافت برگ شرایط به اداره تدارکات( با شماره تلفن 04432772199 ) مراجعه فرمایند . 

مبلغ دریافتی فوق قابل استرداد نمی‌باشد.


فراخوان تجدید مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب پرسنل - کد فراخوان 53/154/353

مجتمع دخانیات تهران در نظر دارد جهت تامین سرویس ایاب و ذهاب خود مشتمل بر 35 دستگاه انواع خودرو سواری، ون و مینی بوس از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار اولین آگهی در مورخ 1402/6/18 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1402/6/27 جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 85234219  نزد بانک ملت شعبه سلامت به نشانی تهران – خیابان قزوین – مجتمع دخانیات تهران –  اداره تدارکات مراجعه و اسناد دریافت نمایند و یا با مراجعه به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir با تکمیل فرآیند ثبت نام انجام و اسناد مناقصه را به صورت رایگان دریافت نمایند .   

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4،390،500،000 ریال که بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه بدون قید و شرط و قابل تمدید در وجه شرکت دخانیات ایران و یا واریز وجه نقد به میزان فوق به حساب شماره 85234219  بانک ملت شعبه سلامت و یا یکی از تضامین معتبر مندرج در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه اداره حراست مجتمع دخانیات تهران پایان وقت اداری مورخ 1402/7/9 می باشد و زمان و محل بازگشایی پاکات ، ساعت 10 صبح مورخ  1402/7/10 در سالن کنفرانس امام علی (ع)  واقع در مجتمع دخانیات تهران.

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

در صورت نیاز با شماره تلفن های 51046211-51046265 تماس حاصل فرمایید.


آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل توتون، نهاده های کشاورزی، لوازم عدل بندی، کارتن، پالت، مواد اولیه و ضایعات سیگارت مجتمع دخانیات گلستان به همراه ارزیابی ساده (کد فراخوان682/153/53 )

مجتمع دخانیات استان گلستان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح  جهت مناقصه حمل توتون، نهاده های کشاورزی، لوازم عدل بندی، کارتن، پالت، مواد اولیه وضایعات سیگارت مجتمع گلستان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای مجاز اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که توانایی انجام این کار را دارند دعوت بعمل   می آید از روز دو شنبه 1402/06/06 لغایت روز  دوشنبه 1402/06/13 پس از واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 45465360/62 بانک ملت مجتمع دخانیات گلستان و ارایه اصل فیش واریزی به آدرس گرگان –میدان ولیعصر(عج)-مجتمع دخانیات استان گلستان مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، اسناد مناقصه را به صورت رایگان از طریق سایت www.iets.mporg.ir دریافت نمایند.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 2/764/000/000  ریال بوده که بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره 62/45465360  بانک ملت بنام مجتمع دخانیات استان گلستان می باشد. همچنین مهلت تحویل پیشنهادات (اسناد تکمیل شده) و ارایه گواهیهای صلاحیت معتبر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/06/28 می باشد و جلسه‌ی  بازگشایی پاکات مناقصه گران ساعت 11:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مذکور می باشد. در صورت نیاز با شماره تلفن 32236194 -017 تماس حاصل فرمایید. 

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

 


 

آگهی مناقصه عام یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کشاورزی و تولید مجتمع دخانیات مازندران

کد فراخوان 53/153/173

 مجتمع دخانیات مازندران در نظر دارد خدمات عمومی کشاورزی و تولید مجتمع را از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله ای و انتخاب پیمانکار تامین نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از روز سه شنبه مورخ 1402/05/31 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/06/08، پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 1551070444 جام نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساری کد58560 بنام مجتمع دخانیات مازندران، به آدرس مازندران- ساری-بلوار عسگری محمدیان- ابتدای خیابان دخانیات- اداره تدارکات مجتمع دخانیات مازندران واحد قراردادها و مناقصات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir ، اسناد را بصورت رایگان دریافت نمایند. شایان ذکر است، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور 3/711/450/000 ریال و نوع آن به صورت وجه نقد از طریق واریز به شماره حساب جاری فوق الذکر یا ارائه ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید می باشد. همچنین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14:30 روزدوشنبه مورخ 1402/06/20 و زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/06/21 در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مازندران است.

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33410401-011 اداره تدارکات مجتمع دخانیات مازندران تماس حاصل فرمایید. 


 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی ( بصورت فشرده ) تهیه ، طبخ و توزیع غذای روزانه پرسنل مجتمع دخانیات گیلان 

کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 53/152/948

مجتمع دخانیات استان گیلان در نظر دارد ، جهت تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ( بصورت فشرده ) اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 1402/05/29 لغایت پایان وقت اداری 1402/06/05 ، پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 4144000033005 بانک ملی بنام شرکت دخانیات ایران ، به آدرس رشت ، جاده فومن ، احمد گوراب ، مجتمع دخانیات گیلان ، امور مناقصات و قراردادها مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ، اسناد مناقصه را بصورت رایگان از طریق سایت WWW.iets.mporg.ir  دریافت نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور   15.202.000.000  ریال به شماره حساب 78020319 نزد بانک ملت بنام مجتمع دخانیات گیلان یا ضمانت نامه بانکی سه ماهه بنفع مجتمع دخانیات گیلان یا شرکت دخانیات ایران و قابل تمدید و یا یکی از تضامین مندرج در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی می‌باشد . همچنین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه مجتمع مذکور تا پایان وقت اداری 1402/06/22 می‌باشد .

بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی مورخ 1402/06/26 و بازگشایی پاکات الف و ب و ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده‌اند (امتیاز 70)  ساعت 10 صبح  مورخ 1402/06/27 در سالن کنفرانس دفتر مدیریت مجتمع دخانیات گیلان می‌باشد.


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای حمل و نقل اقلام دخانی مجتمع دخانیات کردستان

کد فراخوان (53،152،623)

مجتمع دخانیات استان کردستان در نظر دارد حمل و نقل اقلام دخانی توتون را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید .لذا از کلیه شرکت های حمل و نقل دارای صلاحیت معتبر کاری از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دعوت به عمل می آید از تاریخ 1402/05/29 لغایت پایان وقت اداری 1402/06/12 پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب 6678414182 بانک ملت به نام مجتمع دخانیات استان کردستان به آدرس ، سنندج خیابان طالقانی مجتمع دخانیات کردستان اداره تدارکات مجتمع مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات اسناد را به صورت رایگان از طریق سایتwww.iets.mporg.ir  دریافت نمایند . شایان ذکر است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور 1/742/800/000 ریال واریز به شماره حساب جاری فوق الذکر یا ضمانتنامه بانکی سه ماهه قابل تمدید باشد. همچنین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ1402/06/27 و بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 1402/06/28 در مجتمع مذکور می باشد .مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تعیین می گردد.

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد .

در صورت نیاز با شماره تلفن 33153775-087 اداره تدارکات مجتمع تماس حاصل فرمایید.


 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات بلامصرف چاپخانه مجتمع دخانیات تهران 
کد فراخوان (53،152،609)

مجتمع دخانیات تهران در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از ماشین آلات و تجهیزات بلامصرف چاپخانه خود از طریق مزایده عمومی یک مرحله‌ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ 1402/05/25 تا پایان وقت اداری 1402/06/02 ، ضمن واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب درآمد مجتمع دخانیات تهران به شماره 85234219 نزد بانک ملت شعبه سلامت به  نشانی تهران ، خیابان قزوین ، مجتمع دخانیات تهران ، اداره تدارکات  مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مزایده را به صورت رایگان دریافت نمایند.
- مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل پاکت‌های مزایده به دبیرخانه حراست مجتمع دخانیات تهران واقع در طبقه زیرین ساختمان آموزش شرکت دخانیات تا آخروقت اداری شنبه مورخ 1402/06/18 می‌باشد.
- تاریخ ومحل بازگشایی پاکت‌های مزایده ، ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1402/06/19 به آدرس تهران ، خیابان قزوین ، مجتمع دخانیات تهران ، دفتر مدیریت مجتمع تهران می‌باشد.
- مبلغ تضمین شرکت در مزایده ، مبلغ 2/750/000/000 ریال می باشد.
- تعداد، نوع ، کمیت ماشین آلات وتجهیزات و شرایط مزایده دراسناد قید گردیده است.
- هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ 100/000 ریال تا مبلغ 300/000/000 ریال برعهده برنده مزایده می‌باشد.
- پرداخت هزینه کارشناس رسمی دادگستری تا مبلغ 500/000/000 ریال برعهده برنده مزایده می‌باشد.
(درصورت نیاز به راهنمایی باشماره تلفن 51046465-021 تماس حاصل فرمایید)


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام امورات مربوط به خرید خدمات عمومی نیروی انسانی کارگران کمیسیون خرید واحد کشاورزی (کارگران حجمی) مجتمع دخانیات کردستان

کد فراخوان (53،152،621)

مجتمع دخانیات استان کردستان در نظر دارد امورات مربوط خرید خدمات عمومی نیروی انسانی کارگران کمیسیون خرید کشاورزی (جابجایی توتون‌های خریداری شده در انبارها، تخلیه و بارگیری توتون و سایر اقلام توتونی) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌های دارای  صلاحیت معتبر کاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مربوطه دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1402/05/25 لغایت پایان وقت اداری 01402/06/08 پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب 6678414182 بانک ملت به نام مجتمع دخانیات استان کردستان به آدرس ، سنندج خیابان طالقانی مجتمع دخانیات کردستان اداره تدارکات مجتمع مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات اسناد را به صورت رایگان از طریق سایت www.iets.mporg.ir  دریافت نمایند. شایان ذکر است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور 795/000/000ریال واریز به شماره حساب جاری فوق الذکر یا ضمانتنامه بانکی سه ماهه قابل تمدید باشد. همچنین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1402/06/27 و بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/06/27 در مجتمع مذکور می‌باشد. مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تعیین می گردد.

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد .

(در صورت نیاز با شماره تلفن 33153775-087 اداره تدارکات مجتمع تماس حاصل فرمایید) 


آگهی تغییرات مواعد زمانبندی و مقادیر مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین اقلام غیرتوتونی داخلی  مورد نیاز سال 1402 شرکت دخانیات ایران

به استناد بند (پ) ماده 17 آئین نامه نظام مستند سازی مناقصات و با عنایت به انتشار فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین مواد اولیه غیرتوتونی داخلی مورد نیاز سال 1402 شرکت دخانیات ایران در روزنامه کثیرالانتشار و بارگذاری اطلاعات بصورت همزمان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات با کد فراخوان 53/148/974  ،  با تصمیم اعضای کمیسیون مناقصه شرکت دخانیات ایران ، به جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت و به منظور ایجاد شرایط حضور متقاضیان بیشتر در فرآیند مناقصه فوق الذکر، مهلت ارائه پاکات مناقصه از مورخ 1402/05/23 به مورخ  1402/05/30  تغییر یافت ، همچنین تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه مذکور از مورخ 142/05/25 به مورخ  1402/06/1  تغییر می یابد .

لازم به ذکر می باشد همچنین تغییراتی صرفاً در مقادیر مورد درخواست  پودر کاکائو و  چسب الحاق فیلتر مناقصه صورت گرفته است که مطابق جدول ذیل میزان مقادیر و تضامین شرکت در مناقصه نیز تغییر می یابد .

مراتب جهت اطلاع متقاضیان محترم شرکت در مناقصه اعلام می‌گردد .

                                                                                                                                                                                                           مدیریت دفتر دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت دخانیات ایران

 (مورخ یک شنبه   1402/5/22)


 

آگهی مزایده فروش ضایعات استحصالی « حراج حضوری »

مجتمع دخانیات تهران در نظر دارد چند گروه از اقلام بلامصرف و ضایعاتی خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده حضوری (حراج) در تاریخ یکشنبه 1402/05/29 به فروش رساند. خریداران محترم میتوانند جهت بازدید اقلام  «انواع ضایعات فلزی (آهن آلات) ، فلزات رنگی (آلومینیوم، برنج) اقلام تاسیساتی (انواع الکتروموتورکولر ،پلاستیک نرم وخشک ،بشکه فلزی ،ضایعات چوبی (پالت چوبی ضایعاتی، الوار، تنه درخت و تخته‌های ضایعاتی) ضایعات توتونی ،فیلترهای ضایعاتی، ضایعات رایانه‌ای ، ضایعات کابل مسی ، اقلام چاپی (اتیکت ، قراصه ، کاغذ ، کارتن ، پروپیلن و...) ، لوازم ریخته گری ، انواع عایق پشم سنگ، پشم شیشه » ودریافت برگ شرایط مزایده ، ضمن واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب درآمد مجتمع دخانیات تهران به شماره 85234219 نزد بانک ملت شعبه سلامت از ساعت 9 صبح الی 11،30 و 14 الی 16 روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخ 24 و 1402/05/25  به نشانی تهران ، خیابان قزوین ، مجتمع دخانیات تهران ، اداره تدارکات به شماره تلفن 51046211-021 مراجعه نمایند.

مبلغ دریافتی فوق قابل استرداد نمی‌باشد.


آگهی   مناقصه عمومی یک مرحله‌ای  تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه  کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش – دخانیات

کد فراخوان (53151525)

مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در نظر دارد جهت تهیه، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1402/05/16 لغایت پایان وقت اداری 1402/05/23، پس از واریز مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 45221255/41 بانک ملت گلوگاه بنام مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش به آدرس مازندران، کیلومتر 15 جاده بهشهر به گرگان، امور مالی مرکز مذکور مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، اسناد مناقصه را به صورت رایگان از طریق سایت www.iets.mporg.ir دریافت نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور 1،853،707،955 ریال به شماره حساب جاری فوق‌الذکر یا ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید  و یا یکی از تضامین مندرج در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی می‌باشد. همچنین مهلت تحویل اسناد تا مورخ 1402/06.04 و بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح مورخ 01402/06/05 در مرکز مذکور می‌باشد. هزینه درج اگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

(در صورت نیاز با شماره تلفن 34653707-011 امور مالی مرکز تماس حاصل فرمائید. 


فراخوان مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع دخانیات تهران

کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 53/150/649

مجتمع دخانیات تهران در نظر دارد جهت تامین سرویس ایاب و ذهاب خود مشتمل بر 35 دستگاه انواع خودرو سواری، ون و مینی بوس از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‎آید از تاریخ انتشار اولین آگهی در مورخ 1402/05/02 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1402/05/10 جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 85234219  نزد بانک ملت شعبه سلامت به نشانی تهران – خیابان قزوین – مجتمع دخانیات تهران –  اداره تدارکات مراجعه و اسناد دریافت نمایند و یا با مراجعه به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir با تکمیل فرآیند ثبت نام، اسناد مناقصه را به صورت رایگان دریافت نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3،350،000،000 ریال که بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه بدون قید و شرط و قابل تمدید در وجه شرکت دخانیات ایران و یا واریز وجه نقد به میزان فوق به حساب شماره 85234219  بانک ملت شعبه سلامت و یا یکی از تضامین معتبر مندرج در جدول شماره 2 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد تکمیل شده به دبیرخانه دفتر مرکزی حراست شرکت دخانیات پایان وقت اداری مورخ 1402/05/23 می‌باشد و زمان  و محل بازگشایی پاکات ، ساعت 10 صبح مورخ  1402/05/24 در سالن کنفرانس امام علی (ع)  واقع در مجتمع دخانیات تهران تعیین می‌گردد.

در صورت نیاز با شماره تلفن‌های 55418787-51046265 تماس حاصل فرمایید.


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان مجتمع دخانیات استان آذربایجان غربی 

کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات :  53،149،948

مجتمع دخانیات استان آذربایجان غربی در نظر دارد جهت تهیه ،طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی مورخ 1402/04/31 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1402/05/08 ، جهت دریافت اسناد مناقصه (پس از واریز مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 70197049/90  نزد بانک ملت بنام مجتمع دخانیات ارومیه و ارائه اصل فیش واریزی) به اداره تدارکات مجتمع (واقع در ارومیه ، خیابان میرزای شیرازی ، مجتمع دخانیات آذربایجانغربی ) مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات ، اسناد مناقصه را بصورت رایگان از طریق سایت www.iets.mporg.ir دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5،030،000،000 ریال و قابل واریز به  شماره حساب 70197049/90 نزد بانک ملت بنام مجتمع دخانیات ارومیه و یا ارائه ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید می باشد.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه اداره حراست مجتمع  تا ساعت 13 مورخه 1402/05/19 می باشد .
تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی ، ساعت 9 صبح مورخ 1402/05/21 در دفتر مدیریت مجتمع مذکور می‌باشد. 
در صورت نیاز با شماره تلفن 32772199-044 دفتر اداره تدارکات تماس حاصل فرمائید.


آگهی مزایده فروش ضایعات استحصالی «حراج حضوری»

مجتمع دخانیات تهران در نظر دارد چند گروه از اقلام بلامصرف و ضایعاتی خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری حراج حضوری به فروش رساند . خریداران محترم می‌توانند جهت بازدید اقلام « انواع ضایعات فلزی (آهن آلات ، چدن) ، ضایعات فلزات رنگی (آلومینیوم ، برنج )، ضایعات توتونی (خاک ، دمار و بوراک) ، لوازم اداری مستعمل ، ضایعات استحصالی تولیدی ، ضایعات فیلتر ، ضایعات استحصالی مربوط به 6 ماهه اول سال 1402 ، انواع اقلام چاپی (اتیکت ، قراصه ، کاغذ ، کارتن ، پروپیلن و...) تخته و الوار، لوازم ریخته گری ، انواع عایق (پشم سنگ وپشم شیشه)  و مخازن سوخت و تجهیزات خیاطی و اقلام بلا استفاده واحد ملبوس، لذا جهت دریافت برگ شرایط مزایده وبازدید ، ضمن واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب درآمد مجتمع دخانیات تهران به شماره 85234219 نزد بانک ملت شعبه سلامت از ساعت 9 صبح الی 11،30 و 14 الی 16 روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 20 و1402/04/21 به نشانی خیابان قزوین ، مجتمع دخانیات تهران ، اداره تدارکات به شماره تلفن 51046211-021 مراجعه نمایند . مبلغ دریافتی فوق قابل استرداد نمی‌باشد.


آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه غیرتوتونی داخلی شرکت دخانیات ایران مورد نیاز سال 1402

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات :    53/148/974

شرکت دخانیات ایران در نظر دارد، نسبت به تامین برخی از اقلام مورد نیاز خطوط تولیدی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 1402/04/17  تا پایان وقت اداری 26/ 04 /1402  پس از واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس تهران- خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران- اداره آموزش –  طبقه اول – مدیریت دفتر دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به صورت رایگان دریافت نماید. 

کلیه متقاضیان می بایست از مورخ1402/04/17  لغایت 1402/05/04 نسبت به ارائه نمونه در بسته بندی استاندارد و مقاوم به همراه برگ مشخصات فنی و  شرایط نگهداری کالا  به شرح مقادیر و مشخصات فنی مندرج در اسناد اقدام و به آدرس این شرکت واقع در تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین ، ساختمان شهید گلچین، طبقه اول، مدیریت دفتر مرکزی حراست ارسال نمایند. 

مشخصات کامل و دقیق فروشنده می بایست بر روی نمونه ها درج شده باشد. 

• مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل مدارک و پاکات مناقصه به دبیر خانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخروقت اداری مورخ 23/ 05/ 1402 می باشد.

• تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی، ساعت 10  صبح روز دوشنبه مورخ  25/ 05/ 1402 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی(ع) می باشد.

• متقاضیان شرکت در هر ردیف از اقلام مناقصه می توانند بر اساس جدول فوق نسبت به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در همان ردیف  اقدام و در همان ردیف نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

• هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا دویست میلیون ریال بر عهده برندگان مناقصه به تناسب تعداد ردیف های برنده شده خواهد بود. 

• در صورت عدم مطابقت نمونه با مشخصات فنی اعلامی ، امکان اصلاح و ارسال مجدد نمونه در طول بازه زمانی ارسال اولیه نمونه ها از سوی مناقصه گر به مدیریت دفتر مرکزی حراست وجود خواهد داشت.

(در صورت نیاز به راهنمایی  با شماره تلفن 51261920- 51261651 تماس حاصل فرمائید.)

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران


 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  فوق العاده شرکت دخانیات ایران « سهامی عام »

شماره ثبت 12804 و شناسه ملی 10100492120

 بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت دخانیات ایران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده که در ساعت 14  روز چهارشنبه مورخ 1402/04/14  در محل قانونی شرکت دخانیات ایران واقع در تهران، خیابان قزوین ،پلاک 459 سالن امام علی (ع) تشکیل می‌شود، حضور بهم رسانید.

 دستور جلسه:

1 – تصمیم گیری در خصوص فروش برخی از املاک شرکت

                                 هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران( سهامی عام)


 

آگهی تغییرات در زمانبندی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 100/000 کیلوگرم تنباکوی زرد طلایی شرکت دخانیات ایران


کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات :  53/143/432
با عنایت به انتشار فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش 100 تن تنباکو زرد طلایی اصفهان (شرکت دخانیات ایران) ،  به جهت رعایت صرفه و صلاح شرکت متبوع و به منظور ایجاد شرایط حضور متقاضیان بیشتر در فرآیند مزایده فوق الذکر، به استناد بند "پ" ماده 17 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات ، تغییراتی در زمان‌بندی مزایده مـذکور به شرح ذیل اعمال و بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رسد:
• مهلت دریافت اسناد مزایده تا مورخ  1402/03/17 تمدید می‌گردد.
• مهلت ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات مزایده به دبیر خانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین شرکت دخانیات ایران ، طبقه اول تا آخروقت اداری مورخ  1402/03/29  تغییر می‌یابد.
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات مزایده ، ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی (ع) می‌باشد.
• مبلغ تضمین شرکت در مزایده 19/000/000/000  ریال می‌باشد.
• در ضمن تغییراتی در برخی مفاد شرایط مزایده اعمال گردیده، که در برگ شرایط اصلاحی اسناد مزایده قید گردیده است.

(در صورت نیاز به راهنمایی  با شماره تلفن 51261651  تماس حاصل فرمائید.)
 


 

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت ایده آل دخانی ایرانیان (درحال تصفیه)

شماره ثبت 495857  شناسه ملی 14006041233

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت ایده آل دخانی ایرانیان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/02/27 در محل سالن امام علی (ع) به آدرس تهران-خیابان قزوین- پلاک 459 شرکت دخانیات ایران برگزار می گردد، حضور بهم رسانند:

دستورجلسه:

  • تعیین اعضای هیات تصفیه 
  • تعیین مدیر تصفیه
  • تعیین ناظر تصفیه
  • سایر موارد در اختیار هیات تصفیه

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای تأمین ۸ دستگاه خودروی استیجاری (مجتمع دخانیات استان آذربایجان غربی)

کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات: ۵۳٫۱۴۳٫۴۲۹

مجتمع دخانیات استان آذربایجانغربی در نظر دارد جهت تأمین ۸ دستگاه خودروی استیجاری موردنیاز خود (از نوع سمند، پژو ۴۰۵، پژو پارس، تندر ال ۹۰ از مدل ۱۳۹۷ به بالا) از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ انتشار آگهی مورخ 1402/02/17 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1402/02/25 ، جهت دریافت اسناد مناقصه (پس از واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب شماره 70197049/90  نزد بانک ملت به‌نام مجتمع دخانیات ارومیه و ارائه اصل فیش واریزی) به اداره تدارکات مجتمع، واقع در ارومیه، خیابان میرزای شیرازی، مجتمع دخانیات آذربایجانغربی، مراجعه و یا پس از ثبت‌نام در پایگاه ملی مناقصات، اسناد مناقصه را به‌صورت رایگان از طریق سایت www.iets.mporg.ir دریافت نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۶۷۲٫۹۶۰٫۰۰۰ ریال (ششصد و هفتاد و دو میلیون و نهصدو شصت هزار ریال) و قابل واریز به شماره‌حساب 70197049/90  نزد بانک ملت به‌نام مجتمع دخانیات ارومیه و یا ارائه ضمانتنامه بانکی سه‌ماهه قابل تمدید می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه اداره حراست مجتمع تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ 1402/03/07 می‌باشد.

تاریخ و محل گشایش پاکات پیشنهادی، ساعت ۱۲:۰۰ مورخ 1402/03/08 در دفتر مدیریت مجتمع مذکور می‌باشد.

در صورت نیاز با شماره تلفن ۳۲۷۷۲۱۹۹-۰۴۴ دفتر اداره تدارکات تماس حاصل فرمایید.


آگهی مزایده‌ عمومی یک مرحله‌ای فروش ۱۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم تنباکوی زرد طلایی اصفهان  ( شرکت دخانیات ایران) 

کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات:  53/143/432

شرکت دخانیات ایران در نظر دارد نسبت به فروش ۱۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم تنباکوی زرد طلایی اصفهان از طریق برگزاری مزایده‌ عمومی یک مرحله‌ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از مورخ 1402/02/13 تـا پایان وقت اداری 1402/02/20  پس از واریز مبلغ یک میلیون ریـال به‌حساب شماره ۴۷۰۰۰۷۰۱۳۳۶۶۰۹ به‌نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس: تهران، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، اداره آموزش، طبقه اول، اداره دبیرخانه معاملات مراجعه و یا پس از ثبت‌نام در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به آدرس  www.iets.mporg.ir  اسناد مزایده را به‌صورت رایگان دریافت نماید.

  • مهلت ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات مزایده به دبیرخانه دفتر مرکزی حراست واقع در ساختمان شهید گلچین شرکت دخانیات ایران، طبقه اول تا پایان وقت اداری مورخ  1402/03/02  می‌باشد.
  • تاریخ و محل گشایش پاکات مزایده، ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/03/03  در تهران: میدان قزوین، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران سالن اجتماعات امام علی (ع) می‌باشد.
  • مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می‌باشد.
  • میزان تنباکو زرد طلائی و شرایط مزایده در اسناد قید گردیده است.
  • هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ صد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

      

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی خرید اقلام غیر توتونی خارجی موردنیاز سال ۱۴۰۲ شرکت دخانیات ایران

(کد فراخوان ۰۱۹/۱۴۱/۵۳)

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، تأمین برخی از اقلام موردنیاز خطوط تولیدی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1401/۱۲/23 تا پایان وقت اداری مورخ 1402/۰۱/14 پس از واریز مبلغ یک‌میلیون ریـال به‌حساب شماره ۴۷۰۰۰۷۰۱۳۳۶۶۰۹ به‌نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس: تهران، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، اداره آموزش، طبقه اول، اداره دبیرخانه معاملات مراجعه و یا پس از ثبت‌نام در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به‌صورت رایگان دریافت نماید.

جدول شماره ۱: مشخصات اقلام مناقصه (به تفکیک)

ردیفشرح مواد اولیهواحد کالا میزان کل برای تمامی انواع موردنیاز  
۱انواع کاغذ سیگارتبوبین 54/240  
۲انواع نوار چوب پنبهبوبین 35/700  
۳انواع پلاگ راپبوبین 6/975  
۴انواع الیاف استات سلولزکیلوگرم 1/455/000  
۵انواع شاخه فیلترشاخه 1/558/700/000  
۶چسب الحاق فیلترکیلوگرم 147/100  
۷پودر کاکائوکیلوگرم 70/000  

کلیه متقاضیانی که در بازه یک ساله اخیر فاقد نمونه/کالا تائید شده در ردیف‌های مورد درخواست مناقصه از شرکت دخانیات ایران می‌باشند می‌بایست از مورخ 1401/۱۲/23 لغایت 1402/۰۱/30 نسبت به ارسال نمونه دربسته بندی استاندارد و مقاوم به همراه برگه مشخصات فنی (data sheet) شرایط نگهداری کالا (safety data sheet) به شرح مقادیر جدول ذیل و به آدرس این شرکت واقع در تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، ساختمان شهید گلچین، طبقه اول، مدیریت دفتر مرکزی حراست اقدام نمایند. مشخصات کامل و دقیق فروشنده می‌بایست بر روی نمونه‌ها درج‌شده باشد.

 جدول شماره ۲: میزان نمونه ارسالی لازم جهت انجام تست‌های آزمایشگاهی و کاربردی

ردیفشرح کالامقدار نمونه موردنیاز کاربردیمقدار نمونه موردنیاز آزمایشگاهی
۱انواع کاغذ سیگارت۲ بوبین۱ بوبین
۲انواع نوار چوب پنبه۲ بوبین۱ بوبین
۳پلاگ راپ۲ بوبین۱ بوبین
۴انواع الیاف استات سلولز۱ عدل
۵انواع شاخه فیلتر۱ سینی۱ سینی
۶چسب الحاق فیلتر۴۰ لیتر۱ لیتر
۷پودرکاکائو۱ کیلوگرم

جزئیات اقلام مورد مناقصه به تفکیک و میزان تضامین موردنیاز در هر ردیف به تفکیک اقلام در برگ شرایط مناقصه موجود می‌باشد. مهلت ارائه پیشنهادات و تحویل مدارک و پاکات به دبیرخانه دفتر مرکزی حراست واقع در ساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخر وقت اداری مورخ 1402/۰۳/04 می‌باشد. ضمناً جلسه کمیته فنی و بازرگانی مناقصات مذکور در مورخ 1402/۰۳/06 برگزار می‌گردد. تاریخ و محل گشایش پاکات پیشنهادی، ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ 1402/۰۳/07 واقع در تهران: میدان قزوین، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، سالن اجتماعات امام علی (ع) می‌باشد.

تذکر ۱: متقاضیان شرکت‌کننده در هر ردیف از اقلام مناقصه می‌توانند بر اساس جدول مندرج در برگ شرایط نسبت به ارائه تضمین شرکت در مناقصه همان ردیف اقدام و در همان ردیف نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

تذکر ۲: هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ یک میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال بر عهده برندگان مناقصه به‌تناسب تعداد ردیف‌های برنده شدن خواهد بود.

تذکر ۳: مناقصه‌گران می‌توانند جهت تضمین شرکت در مناقصه/انجام تعهدات نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد یا اخذ گواهی خالص مطالبات قطعی تائید شده و تکمیل فرم مندرج در برگ شرایط مناقصه اقدام نماید.

(در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن ۵۱۲۶۱۹۲۰ و ۵۱۲۶۱۶۵۱ تماس حاصل فرمایید.)

مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران

 

ONE TIER GENERAL INTERNATIONAL TENDER NOTICE FOR PURCHASE OF NON-TOBACCO RAW MATERIALS REQUIRED BY IRAN TOBACCO COMPANY

Iran Tobacco Co , intends to purchase below non tobacco raw materials through one tier  international tender, all eligible applicants will be invited to receive the tender documents from 14th March 2023 until the end of office hours on 3rd April 2023 , after payment the amount of 1 million Rials to the account No, 47000701336609 of Parsian bank, Azadi branch and receive the bid documents from ITC tender secretariat located at 1st floor, Education building, Qazvin Ave, Iran Tobacco Company or from the national tender website :www. iets.mporg.ir after registration process and receive tender documents:

 

Table (1) Description of bidding items

Total quantity for different sizes

Unit

Description of goods

Item

54/240

Bobin

Different size of cigarette paper

1

35,700

Bobin

Different size of tipping papers

2

6,975

Bobin

Different size of plug Wraps

3

1,455,000

Kg

Different kinds of acetate cellulose tow

4

1,558,700,000

Rod

Different kinds of filter rods

5

147,100

Kg

Max Glue

4

70,000

Kg

Cocoa powder

5

 

All applicants who do not have approved sample in the bid line in the last one year period must send reinforced samples of each item and the related data sheet and safety data sheet packing format to Iran Tobacco Company security department, 1st floor, Shahid Golchin building, Qazvin Ave, Qazvin square, Tehran, Iran from 14th March 2023 until 19th April 2023. Exact and complete information of seller should be indicated on each   samples.

 

Table (2) Description of required sample for laboratory and applicability test

Quantity of  sample for   laboratory test

Quantity of  sample for applicability test

Description

1 Bobins of each size

2 Bobins of each size

Different size of Cigarette paper

1 Bobins of each size

2 Bobins of each size

Different size of Tipping paper

1 Bobins of each size

2 Bobins of each size

Plug Wrap Paper

-

1 Bale of each kind (200 kgs )

Different kinds of acetate cellulose tow

1 tray (10,000 rods)

1tray (10,000 rods)

Different kinds of filter rods

1 Liters

                  40 Liters 

Max Glue

1 Kg

-

Cocoa Powder

 

Details of the bidding items and the amount of required guarantees are available on the tender documents separately.

The deadline for submitting offers and envelopes to the security secretariat office located in, 1st floor, Shahid Golchin building, Qazvin Ave, Qazvin square, Tehran, Iran, is the end of office hours on 25th May 2023.

In addition, the meeting of the technical and commercial committee of the aforementioned tenders will be held on May 27, 2023.

The offers will be opened in Iran Tobacco Company located at Qazvin Sq, Qazvin Av, Tehran. Islamic Republic of Iran, at 9.00 on 28 May 2023.

Note 1: Participating applicants in each row of tender items can apply for the guarantee of participating in the tender of the same row and submit the price offer in the same row based on the table in the tender conditions sheet.

Note 2: The cost of inserting the entire ad in the newspaper of 1 million Rials to 500 million Rials will be responsible for the tender winners according to the number of win items.

Note 3: In order to guarantee participation in the tender and fulfill the obligations, the bidders can provide a valid bank guarantee or cash deposit or obtain a certified clear claim certificate and complete the form listed in the tender conditions sheet.

 

For more information, you can contact to 0098 21 51261651 and 51261920  

 

The management of Communications and International Affairs,

Iran Tobacco Company

 

 


آگهی مزایده فروش ضایعات استحصالی مجتمع دخانیات تهران 

«حراج حضوری»

آگهی مزایده فروش ضایعات استحصالی

مجتمع دخانیات تهران در نظر دارد چند گروه از اقلام بلا مصرف و ضایعاتی خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری حراج حضوری به فروش رساند.

 (مخازن سوخت بین ۱۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ لیتر، لوازم اداری مستعمل، لاستیک مستعمل خودروهای سنگین و لیفتراک، روغن‌سوخته، بشکه فلزی، کاغذ ضایعاتی، ۷ عدد جت پرینتر، لوازم تأسیساتی و برودتی و گرمایشی، باسکول و ترازو، دتکتور و لوازم اعلان حریق، لوازم صنف خیاطی و نساجی شامل چرخ‌خیاطی و پارچه و …) متقاضیان جهت دریافت برگ شرایط مزایده، ضمن واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب درآمد مجتمع دخانیات تهران به شماره ۸۵۲۳۴۲۱۹ نزد بانک ملت شعبه سلامت و جهت بازدید از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۱:۳۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 1401/12/20 و 1401/12/21 به نشانی: خیابان قزوین، مجتمع دخانیات تهران، اداره تدارکات مراجعه نمایند. مبلغ دریافتی فوق قابل‌استرداد نمی‌باشد.

در صورت نیاز جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۱۰۴۶۲۱۱ -۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

 


آگهی مناقصه‌ عمومی تأمین ۵ دستگاه خودروی استیجاری سبک به همراه راننده مجتمع دخانیات اصفهان

مجتمع دخانیات استان اصفهان در نظر دارد تعداد ۵ دستگاه خودرو استیجاری سبک به همراه راننده را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی تأمین نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از مورخ 1401/12/14 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1401/12/23 به نشانی: اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات استان اصفهان، واحد تدارکات (با همراه داشتن فیش واریز وجه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب ۶۱۵۰۴۴۸۲۲۵ بانک ملت به‌نام مجتمع دخانیات استان اصفهان) و یا پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام و دریافت کد کاربری در پایگاه ملی مناقصات و به‌صورت رایگان به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را طبق تاریخ‌های یادشده دریافت نمایند.

۱- تعداد و نوع آن‌ها: ۵ دستگاه خودرو استیجاری سبک به همراه راننده

۲-مقدار برآورد اولیه موضوع مناقصه:مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، تمام کسورات قانونی به عهده پیمانکار می‌باشد.

۳-مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات ۳ ماه می‌باشد.

۴-تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به‌حساب شماره۶۱۵۰۴۴۸۲۲۵ بانک ملت شعبه خواجو اصفهان و یا ضمانتنامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه‌ماهه بدون هیچ‌گونه قید و شرط و قابل تمدید.

۵- آخرین‌مهلت ارائه پیشنهادات و محل آن: تا ساعت ۱۶:۰۰ عصر روز دوشنبه مورخ 1402/01/14 دبیرخانه حراست مجتمع دخانیات استان اصفهان.

۶-زمان گشایش پاکات: ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ 1402/01/15

۷-سایر شرایط: مشخصات کامل به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد.

۸- داشتن گواهی صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در کد فعالیت مربوطه الزامی است.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۳۲۲۲۴۱۸۲-۰۳۱ اداره تدارکات مجتمع تماس حاصل فرمائید.

 


 

آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله‌ای شرکت دخانیات ایران

1 - طراحی نصب و راه‌اندازی کلیه عملیات الکتریکال، مکانیکال و سازه‌ای سه عدد دیزل ژنراتور KXA50G8-C1675D5 (کد فراخوان 53/138/946 )
2- خرید مجموعه کامل سه عدد ترانسفورماتور فشار متوسط با ساعت کارکرد صفر (Unused)  به همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه (کد فراخوان 53/138/943 )

شرکت دخانیات ایران درنظر دارد نسبت به انجام پروژه‌های فوق از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرح مشخصات مندرج در برگ شرایط اقدام و به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 1401/11/30 تـا پایان وقت اداری 1401/12/07 پس از واریز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس : تهران - خیابان قزوین - شرکت دخانیات ایران - اداره آموزش – طبقه اول – اداره دبیرخانه معاملات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرسwww.iets.mporg.ir   اسناد مناقصات را به صورت رایگان دریافت نماید.

• مهلت ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات مناقصه به دبیرخانه دفتر مرکزی حراست واقع در تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین ، شرکت دخانیات ایران ساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخروقت اداری مورخ 1401/12/20 می‌باشد.
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه‎گران واجد شرایط ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 در تهران : میدان قزوین، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران ، سالن اجتماعات امام علی (ع) می‌باشد که بصورت مستقل در هر ردیف انجام خواهد شد.
• هزینه درج آگهی روزنامه از مبلغ صد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود. 
• شایان ذکر می‌باشد مبلغ تضامین شرکت در مناقصات فوق در برگ شرایط اسناد قید گردیده است همچنین متقاضیان می‌توانند در صورت تمایل به شرکت در هر ردیف،  نسبت به ارائه تضمین همان ردیف و ارائه پاکات مناقصه اقدام نمایند.
• محل انجام پروژه‌های فوق در مجتمع دخانیات گیلان می‌باشد. (در صورت نیاز به راهنمایی  با شماره 51261651 تماس حاصل فرمائید.)
 


آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی بصورت فشرده طراحی، ساخت، خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه فیدر(تغذیه توتون) مربوط به مجتمع دخانیات تهران (کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 53/138/405 )

شرکت دخانیات ایران درنظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار طراحی، ساخت، خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه فیدر(تغذیه توتون) مربوط به مجتمع دخانیات تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی بصورت فشرده و به شرح جدول مشخصات مندرج در برگ شرایط اقدام و به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1401/11/23 تـا پایان وقت اداری 1401/12/01 پس از واریز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس تهران- خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران-اداره آموزش – طبقه اول – اداره دبیرخانه معاملات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به صورت رایگان دریافت نماید.

• مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل مدارک ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه به دبیرخانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخروقت اداری مورخ1401/12/17 می‌باشد.
• تاریخ و محل جلسه ارزیابی کیفی مناقصه گران راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ  1401/12/18 برگزار می‌گردد. 
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات الف و ب مناقصه گران واجد شرایط (کسب حداقل امتیاز 60 از 100 ارزیابی کیفی)، ساعت 10صبح روز یک شنبه 1401/12/18 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی(ع) می‌باشد.
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات ج متقاضیان پس از ارزیابی فنی متعاقبا اعلام خواهد شد . 
•     هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ صد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
•     (در صورت نیاز به راهنمایی  با شماره تلفن 55404009 - 51261651 تماس حاصل فرمائید.)
 


آگهی برگزاری مزایده حضوری(حراج)

 مجتمع دخانیات آذربایجان غربی (ارومیه) در نظر دارد اقلام ضایعاتی، مازاد و بلامصرف خود را شامل انواع قطعات برقی، آهن آلات (شامل آهن ، چدن ، فولاد ، آلومینیوم) – اقلام چاپی کاغذی – فویل آلومینیومی ، انواع پروپیلن ،کارتن ، لوله مقوایی ، پلاستیک ، انواع بوبین ، نایلون ، نوار طلایی ، نوار بیرنگ، انواع سیم و کابل، انواع چسب (G7500، D7000،7302) پالت و تخته ، الیاف فیلتر و کاغذ فیلتر به شرح مقادیر مندرج در برگ شرایط مزایده بر اساس قیمت پایه ماخوذه از کارشناس رسمی دادگستری را از طریق مزایده حضوری (حراج) به فروش برساند، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از مورخ 1401/11/11 لغایت آخر وقت اداری مورخ 1401/11/17  همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14 در محل مجتمع دخانیات آذربایجان غربی واقع در ارومیه خیابان میرزای شیرازی – ضمن بازدید از اقالم مذکور، جهت دریافت برگ شرایط مزایده حضوری (حراج) به اداره تدارکات مجتمع دخانیات آذربایجان غربی مراجعه نمایند.

 تاریخ برگزاری مزایده حضوری در مورخ 1401/11/18 روز سه شنبه راس ساعت 14 در محل سالن کنفرانس این مجتمع برگزار خواهد گردید. شماره تلفن 32772199 - 044 دفتر اداره تدارکات جهت پاسخگویی و رفع ابهامات می‌باشد.


آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای

1- طراحی نصب و راه اندازی کلیه عملیات الکتریکال ، مکانیکال و سازه ای سه عدد دیزل ژنراتور KXA50G8-C1675D5
( کد فراخوان 810/135/53)

2-خرید مجموعه کامل سه عدد ترانسفورماتور فشار متوسط با ساعت کارکرد صفر (Unused)  بهمراه تجهیزات و متعلقات مربوطه
( کد فراخوان 803/135/53)

3-خرید مجموعه کامل هفت عدد تابلو فشار متوسط 20 کیلو ولت با کلید و دو عدد تابلو اندازه گیری فشار متوسط و یک رایزر فشار متوسط با ساعت کارکرد صفر  (Unused) به همراه تجهیزات و متعلقات مربوطه و خدمات پس از فروش مجتمع دخانیات گیلان
(کد فراخوان 809/135/53)

شرکت دخانیات ایران درنظر دارد نسبت به انجام پروژه‌های فوق از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شرح مشخصات مندرج در برگ شرایط اقدام و به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1401/10/15 تـا پایان وقت اداری 1401/10/22 پس از واریز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس : تهران- خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران- اداره آموزش – طبقه اول – اداره دبیرخانه معاملات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir   اسناد مناقصات را به صورت رایگان دریافت نماید.
• مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل پاکات مناقصه به دبیرخانه دفتر مرکزی حراست واقع در تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین ، شرکت دخانیات ایران ساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخروقت اداری مورخ 1401/11/04 می‌باشد.
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه گران واجد شرایط ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 در تهران : میدان قزوین، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران ، سالن اجتماعات امام علی(ع) می‌باشد که بصورت مستقل در هر ردیف انجام خواهد شد.
• هزینه درج آگهی روزنامه از مبلغ صد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود. 
• شایان ذکر می‌باشد مبلغ تضامین شرکت در مناقصات فوق در برگه شرایط اسناد قید گردیده است همچنین متقاضیان می‌توانند در صورت تمایل به شرکت در هر ردیف،  نسبت به ارائه تضمین همان ردیف و ارائه پاکات مناقصه اقدام نمایند.
• محل انجام پروژه‌های فوق در مجتمع دخانیات گیلان می‌باشد .(در صورت نیاز به راهنمایی  با شماره51261651 تماس حاصل فرمائید.)
 


          

    

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی بصورت فشرده تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان ستاد و مجتمع تهران شرکت دخانیات ایران

کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات :  53/135/626

شرکت دخانیات ایران در نظر دارد نسبت به تامین و تدارک 375424 پرس غذا سالانه پرسنل شاغل در مجتمع تهران و حوزه ستاد مرکزی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی بصورت فشرده و به شرح جدول مشخصات مندرج در برگ شرایط اقدام و به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1401/10/12 تـا پایان وقت اداری 1401/10/19 پس از واریز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس تهران- خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران-اداره آموزش – طبقه اول –اداره دبیرخانه معاملات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به صورت رایگان دریافت نماید. 

• مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل مدارک ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه به دبیرخانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخر وقت اداری مورخ  1401/11/06 می‌باشد.
• تاریخ و محل جلسه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران راس ساعت 10 صبح روزهای شنبه و یکشنبه مورخ  1401/11/8 و 1401/11/9 برگزار می‌گردد. 
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات الف و ب مناقصه‌گران واجد شرایط (کسب حداقل امتیاز 60 از 100 ارزیابی کیفی ) ، ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/10 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی(ع) می‌باشد.
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات ج متقاضیان پس از ارزیابی فنی متعاقبا اعلام خواهد شد. 
• هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ صد میلیون ریال تا دویست میلیون ریال بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

(در صورت نیاز به راهنمایی  با شماره تلفن 51261001- 51261651 تماس حاصل فرمائید.)
 


         

آگهی مناقصه عام یک مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و خودروهای سواری استیجاری مجتمع دخانیات مازندران

کد فراخوان  53/135/440 

مجتمع دخانیات مازندران در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و خودروهای سواری استیجاری مجتمع را از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله ای و انتخاب پیمانکار تامین نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از روز شنبه مورخ 1401/10/10 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/10/17، پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 1551070444 یا شماره کارت 6104337328279128 جام نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساری کد 58560 بنام مجتمع دخانیات مازندران، به آدرس مازندران- ساری- ابتدای خیابان شهید پورابراهیمی- اداره بازرگانی مجتمع دخانیات مازندران مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir ، اسناد را بصورت رایگان دریافت نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور 2/750/476/000 ریال است و نوع آن به صورت وجه نقد از طریق واریز به شماره حساب جاری فوق الذکر یا ارائه ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید می‌باشد. همچنین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/29 و زمان بازگشایی پاکات های پیشنهادی راس ساعت 11 روز شنبه مورخ 1401/11/01 در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مازندران است.

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

( در صورت نیاز با شماره تلفن 33410401-011 اداره بازرگانی مجتمع دخانیات مازندران تماس حاصل فرمایید. )


آگهی مناقصه عام یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کشاورزی و تولید مجتمع دخانیات مازندران
کدفراخوان 53/134/183

مجتمع دخانیات مازندران در نظر دارد خدمات عمومی کشاورزی و تولید مجتمع را از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله‌ای و انتخاب پیمانکار تامین نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید از روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/10/03، پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 1551070444 جام نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساری کد 58560 بنام مجتمع دخانیات مازندران، به آدرس مازندران- ساری-بلوار عسگری محمدیان- ابتدای خیابان دخانیات- اداره بازرگانی مجتمع دخانیات مازندران مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرسwww.iets.mporg.ir ، اسناد را بصورت رایگان دریافت نمایند. شایان ذکر است، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مذکور 4/930/000/000 ریال و نوع آن به صورت وجه نقد از طریق واریز به شماره حساب جاری فوق الذکر یا ارائه ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید می‌باشد. همچنین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 و زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادی راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1401/10/17 در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مازندران است.
هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
( در صورت نیاز با شماره تلفن 33233021-011 اداره بازرگانی مجتمع دخانیات مازندران تماس حاصل فرمایید.)