مناقصه و مزایده

 
         


         


  


پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات:   www.iets.mporg.ir آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت دخانیات ایران(سهامی عام)
در راستای اجرای مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دخانیات ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که راس ساعت 13:30 روز سه‌شنبه 1402/08/23 در محل قانونی شرکت دخانیات ایران واقع در تهران- میدان قزوین- خیابان قزوین-پلاک 459  سالن امام علی (ع) تشکیل می‌گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع:
1. تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت و افزایش سرمایه شرکت دخانیات ایران سهامی عام
2. سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

                                                                                                                                                            هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت دخانیات ایران(سهامی عام)
بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت دخانیات ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت 14:30 روز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳ در محل قانونی شرکت دخانیات ایران واقع در تهران-میدان قزوین- خیابان قزوین-پلاک 459  سالن امام علی (ع) تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع:
1.استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به  ۱۴۰1/۱۲/۲۹
2. تصویب صورت های مالی منتهی به  ۱۴۰1/۱۲/۲۹
3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1402
4.تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی 
5. تصمیم گیری درخصوص فروش برخی از املاک شرکت
6. انتخاب اعضای حقوقی هیأت مدیره.
7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. 
هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران


آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت 1159 نفر/ماه کارگران تولید ، فنی و کشاورزی  مجتمع دخانیات گلستان به همراه ارزیابی ساده 

مجتمع دخانیات استان گلستان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح  جهت تجدید مناقصه خرید خدمت 1159 نفر/ماه کارگران تولید ، فنی و کشاورزی مجتمع گلستان از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای مجاز اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که توانایی انجام این کار را دارند دعوت بعمل   می آید از مورخ 1402/07/27    لغایت مورخ 1402/08/04  پس از واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 45465360/62 بانک ملت مجتمع دخانیات گلستان و ارایه اصل فیش واریزی به آدرس گرگان –میدان ولیعصر(عج)-مجتمع دخانیات استان گلستان مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، اسناد تجدید مناقصه را به صورت رایگان از طریق سایت www.iets.mporg.ir دریافت نمایند.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 6/500/000/000  ریال بوده که بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره 62/45465360  بانک ملت بنام مجتمع دخانیات استان گلستان می باشد. همچنین مهلت تحویل پیشنهادات (اسناد تکمیل شده) و ارایه گواهیهای صلاحیت معتبر تا پایان وقت اداری مورخ 1402/08/16 می باشد و جلسه ی  بازگشایی پاکات تجدید مناقصه گران ساعت 11:00 صبح مورخ1402/08/17   در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مذکور می باشد. در صورت نیاز با شماره تلفن 32236194 -017 تماس حاصل فرمایید. 

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد تجدید مناقصه برعهده برنده تجدید مناقصه می باشد.


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کیسه پلاستیکی نگهداری توتون و برخی اقلام چاپی مورد نیاز شرکت دخانیات ایران 

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، نسبت به تامین خرید کیسه پلاستیکی نگهداری توتون و اقلام چاپی شامل: اتیکت سافت ، انواع اتیکت هارد و انواع قراصه هارد مورد نیاز مجتمع های تولیدی شرکت دخانیات ایران ،  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقـدام نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعوت به عمل مــی آید از تاریخ 30/ 1402/07  تـا پایان وقت اداری  08/  08 /1402 پس از واریز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیـات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس تهـران- خیابان قزوین- شرکت دخـــانیات ایران- اداره آموزش –  طبقه اول – مدیریت دفـتر دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به صورت رایگان دریافت نماید. مقادیر مورد مناقصه و مبالغ تضمین شرکت در مناقصه بشرح جدول فوق می باشد. متقاضیان شرکت در هر ردیف از اقلام مناقصه می توانند بر اساس جدول فوق نسبت به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در همان ردیف اقدام و در همان ردیف نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل مدارک و پاکات مناقصه به دبیر خانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخر وقت اداری مورخ  21/ 08 / 1402 تعیین می گردد. تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی ، ساعت 10  صبح مورخ   22/ 08/ 1402 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی(ع) می باشد.

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ سیصد میلیون ریال بر عهده برنده مناقصه به تناسب تعداد ردیف های برنده شده خواهد بود. 

(در صورت نیاز به راهنمایی  با شماره تلفن51261964- 51261651 تماس حاصل فرمائید.)

          

ردیف

شرح مواد اولیه

مقدار سفارش

واحد کالا

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه - ریال

1

کیسه پلاستیکی نگهداری توتون 

78/000

کیلوگرم

2/247/000/000

2

اتیکت بهمن کوتاه سافت هارد 

24/020/000

قطعه

1/547/000/000

3

گروه اتیکت هارد 

32/762/000

قطعه

9/016/000/000

4

گروه قراصه هارد 

4/670/000

قطعه

000/000/423/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آگهی فروش تعدادی از املاک مازاد شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، در راستای طرح مولد سازی نسبت به فروش و واگذاری تعدادی از املاک مازاد خود از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید  از تاریخ  1402/7/16  لغایت 1402/7/23 پس از واریز مبلغ 2 میلیون ریال به حساب شماره  470007013366090 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی تهران به آدرس  خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، اداره آموزش طبقه اول ، مدیریت دفتر دبیرخانه کمیسیون یا آدرس های استانی مندرج در جدول ذیل مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مزایده را به صورت رایگان دریافت نمایند.

* متقاضیان در هریک از ردیف‌های املاک  که تمایل به شرکت دارند، میتوانند نسبت به ارائه تضمین شرکت در مزایده همان ردیف، بصورت  مجزا ومستقلا مطابق مبالغ مندرج  در جدول ذیل اقدام و متعاقبا نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در همان ردیف ملک اقدام نمایند.

*  مبلغ تضمین شرکت در مزایده می‌بایست به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر سه ماهه بدون قید و شرط و قابل تمدید و یا واریز وجه نقد به حساب  470007013366090  به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی تهران باشد.

* تاریخ و محل ارائه پاکات و تسلیم پیشنهادات مطابق جدول مشخصات ذیل و برگ شرایط اسناد مزایده می‌باشد.

* هزینه درج آگهی تا مبلغ یک و نیم میلیارد ریال متناسب با تعداد برندگان برعهده  ایشان می‌باشد.

*  مزایده‌گران می‌بایست ضمن بازدید از املاک ذیل، نسبت به تکمیل پاکات پیشنهادی (الف، ب و ج) در موعد مقرر اقدام نمایند.

*  واگذاری املاک مذکور با وضعیت موجود صورت می‌پذیرد.

* در صورت نیاز با شماره 02151261651 تماس حاصل نمایید.


آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای فروش حدود 114/500 کیلوگرم توتون مازاد سال 1401 شرکت دخانیات ایران 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات : 53/155/564 

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، نسبت به فروش حدود 500/114 کیلوگرم انواع توتون های مازاد (توتون بارلی – ویرجینیا) خود از طریق برگزاری مزایده عــــمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضــیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ 1402/07/08 تـا پایان وقت اداری 17/ 07 /1402 پس از واریــز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس تهران- خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران- اداره آموزش – طبقه اول – مدیریت دفتر دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مزایده را به صورت رایگان دریافت نماید. 

 مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل مدارک و پاکات مزایده به دبیر خانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخروقت اداری مورخ 30/ 07/ 1402 می باشد. • 

تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی، ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 01/ 08/ 1402 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی(ع) می باشد. • 

مزایده جهت فروش 20 ردیف انواع توتون های مازاد (بارلی – ویرجینیا) و بصورت کلی و یکجا می باشئد. • 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 3/072/000/000 ریال می باشد . 

 هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال بر عهده برنده مزایده می باشد . (در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن های 51261105 و 51261651 تماس حاصل فرمائید.)


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم عدل بندی مورد نیاز شرکت دخانیات ایران 

کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 53/154/900 

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، نسبت به تامین لوازم عدل بندی مورد نیاز خود که شامل (چتائی – گونـــی – نخ قند – لفــاف – دری) می‌باشد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقـــدام نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجد شرایط دعــــوت به عمل مــی آید از تاریـــخ 04/ 1402/07 تـا پایان وقت اداری 13/ 07 /1402 پس از واریز مبلغ یک میلیون ریـال به حساب شماره 47000701336609 به نام شرکت دخانیـات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس تهـران- خیابان قزوین- شرکت دخـــانیات ایران- اداره آموزش – طبقه اول – مدیریت دفـتر دبیرخانه کمیســـیون معامــــلات مراجــــعه و یا پس از ثبت نام در پایــگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به صورت رایگان دریافت نماید. 

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/856/550/000 ریال می‌باشد و نوع آن به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب فوق الذکر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا یکی از تضامین معتبر مندرج در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی می باشد. 

 مهلت ارائه پیشنهادات وتحویل مدارک و پاکات مناقصه به دبیر خانه دفتر مرکزی حراست واقع درساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخروقت اداری مورخ 27/ 07 / 1402 می باشد. تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی ، ساعت 11 صبح مورخ 29/ 07/ 1402 در تهران : میدان قزوین – خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران – سالن اجتماعات امام علی(ع) می باشد. 

هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

(در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 51261105- 51261651 تماس حاصل فرمائید.)


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید وتوزیع غذای روزانه کارکنان مجتمع دخانیات اصفهان

و کارخانه سیگارت سازی خمینی شهر به همراه ارزیابی کیفی(ساده) به شماره 53/155/514

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد غذای روزانه کارکنان خود وکارخانه سیگارت سازی خمینی شهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی(ساده) خریداری وتوزیع نماید .لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسنادشرکت در مناقصه از تاریخ 1402/07/05 لغایت تا پایان وقت اداری مورخ 1402/07/15 به  نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل مجتمع دخانیات استان اصفهان واحد تدارکات ( با همراه داشتن فیش واریز وجه 1/000/000 ریال بحساب 6150448225 بانک ملت بنام مجتمع دخانیات استان اصفهان)  و یا پس از تکمیل فرآیند ثبت نام و دریافت کد کاربری در پایگاه ملی مناقصات و به صورت رایگان به ادرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را  طبق تاریخ های یاد شده دریافت نمایند.

1-تعداد ونوع آنها :غذای روزانه کارکنان مجتمع دخانیات اصفهان وکارخانه سیگارت سازی خمینی شهر طبق تقویم کاری مجتمع جمعا 44044 پرس.

2-آخرین مهلت پیشنهادات تا ساعت 16  روز پنجشنبه مورخ 1402/07/27 به دبیرخانه حراست مجتمع می باشد.

3-زمان بازگشایی پاکات ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1402/07/29  می باشد.

4-مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 54/578/480/000 ریال  با  احتساب تمام کسورات قانونی و ارزش افزوده  می باشد.

5-مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات 3 ماه و قابل تمدید می باشد.

6-تضمین شرکت درمناقصه مبلغ 2/729/000/000 ریال واریز به حساب 6150448225 بانک ملت شعبه خواجو اصفهان ویا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید. 

7-سایر شرایط :مشخصات کامل به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد .

در صورت نیاز جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32224182-031 واحد تدارکات مجتمع تماس حاصل فرمائید.


آگهی تجدید مناقصه عام یک مرحله ای خرید خدمات عمومی کشاورزی و تولید مجتمع دخانیات مازندران

 مجتمع دخانیات مازندران در نظر دارد خدمات عمومی کشاورزی و تولید مجتمع را از طریق برگزاری تجدید مناقصه عام یک مرحله ای و انتخاب پیمانکار تامین نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از روز چهارشنبه مورخ 29/06/1402 لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 06/07/1402، پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 1551070444 جام نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساری کد 58560 بنام مجتمع دخانیات مازندران، به آدرس مازندران - ساری- بلوار عسگری محمدیان - ابتدای خیابان دخانیات - اداره تدارکات مجتمع دخانیات مازندران واحد قراردادها و مناقصات مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir ، اسناد را بصورت رایگان دریافت نمایند. 

شایان ذکر است، مبلغ تضمین شرکت در تجدید مناقصه مذکور 3/711/450/000 ریال و نوع آن به صورت وجه نقد از طریق واریز به شماره حساب جاری فوق الذکر یا ارائه ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید می باشد. 

همچنین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1402/07/20 و زمان بازگشایی پاکت‌های پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1402/07/22 در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مازندران است.

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33410401-011 اداره تدارکات مجتمع دخانیات مازندران تماس حاصل فرمایید. 


آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمت 1159 نفر/ماه کارگران تولید، فنی و کشاورزی مجتمع دخانیات گلستان به همراه ارزیابی ساده 

مجتمع دخانیات استان گلستان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح  جهت خرید خدمت 1159 نفر/ماه کارگران تولید ، فنی و کشاورزی مجتمع گلستان از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای مجاز اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که توانایی انجام این کار را دارند دعوت بعمل   می آید از روز دوشنبه  مورخ 1402/06/27  لغایت روز چهارشنبه مورخ 1402/07/05  پس از واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 45465360/62  بانک ملت مجتمع دخانیات گلستان و ارایه اصل فیش واریزی به آدرس گرگان –میدان ولیعصر(عج) مجتمع دخانیات استان گلستان مراجعه و یا پس از ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، اسناد مناقصه را به صورت رایگان از طریق سایت www.iets.mporg.ir دریافت نمایند.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 6/500/000/000  ریال بوده که بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره 45465360/62  بانک ملت بنام مجتمع دخانیات استان گلستان می باشد. همچنین مهلت تحویل پیشنهادات (اسناد تکمیل شده) و ارایه گواهیهای صلاحیت معتبر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/07/22  می باشد و جلسه ی  بازگشایی پاکات مناقصه گران ساعت 11:30 صبح روز یکشنبه مورخ1402/07/23   در سالن کنفرانس مجتمع دخانیات مذکور می باشد. در صورت نیاز با شماره تلفن 32236194 -017 تماس حاصل فرمایید. 

هزینه درج آگهی روزنامه تا مبلغ مندرج در اسناد مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.


 

آگهی مزایده حضوری فروش اقلام ضایعاتی مازاد و بلامصرف مجتمع دخانیات آذربایجان غربی

مجتمع دخانیات آذربایجان غربی(ارومیه) در نظر دارد؛ اقلام ضایعاتی مازاد و بلامصرف خود را شامل انواع اقلام چاپی کاغذی، بوبین نوار چوب پنبه ای، انواع سیم و کابل، انواع چسب (7302،  G7500، D7000 )، پالت و تخته، الیاف فیلتر و کاغذ فیلتر به شرح مقادیر مندرج در برگ شرایط مزایده و بر اساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق  مزایده حضوری (حراج) به فروش برساند، لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید از مورخ 1402/06/21 لغایت آخر وقت اداری مورخ 1402/06/28 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 12 در محل مجتمع دخانیات آذربایجانغربی واقع در ارو