مرکز تحقیقات و نوآوری

 

 امیرحسین آل اسحاق

سمت :  رییس مرکز تحقیقات و نوآوری