معاون و مدیران "معاونت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی"

حسین آئینی

 سمت : سرپرست معاونت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

رضا گومانی

 سمت : مدیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

احسان رفیعی

 سمت : سرپرست  مدیریت برنامه‌ریزی عملیات 

شهاب جهانسوز

 سمت :  مدیر برنامه‌ریزی راهبردی