مدیریت‌های مستقل
  

 

 رحمان نصراله زنجانی

سمت :  مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی  و دبیر کمیته  انتصاب مدیران ارشد

  

  امیرحسین آل اسحاق

سمت :  رییس مرکز تحقیقات و نوآوری

  علیرضا حبیبی

سمت :  مدیر هسته گزینش

پونه  زرین‌پور

سمت :  سرپرست مدیریت حقوقی 

 

حجت صالح‌زاده

 سمت : مدیر تحقیق، توسعه و کنترل کیفیت

 

سیدرضا میرکریمی

سمت :  مدیر مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

 

  سیدعلیرضا سروری

سمت :  مدیر کشاورزی 

 

 محمد بهادری

سمت : سرپرست مدیریت دفتر مرکزی حراست

 مجتبی برزگری

سمت :  مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل