مدیریت‌های مستقل

فرخ  نعمت خواه

سمت : سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره 

 

 رحمان نصراله زنجانی

سمت : سرپرست مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی  و دبیر کمیته  انتصاب مدیران ارشد

 حسین امدادی

سمت : سرپرست مدیریت حقوقی 

 یاسر بهشاد

سمت : مدیر هسته گزینش  

  میثم اکبری دلیر

سمت :  مدیر ارتباطات و امور بین الملل

حامد زمانی

سمت :  سرپرست مدیریت کشاورزی 

حجت صالح زاده

 سمت : مدیر تحقیق، توسعه و کنترل کیفیت

  محمد بهادری

سمت : سرپرست مدیریت دفتر مرکزی حراست

  سید رضا میرکریمی

سمت : سرپرست مدیریت مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش