تنباکوی سنتی
تنباکوی خوانسار

 

نیکوتین : 3/5 _ 3  درصد
قند:  6 _4   درصد

 
تنباکوی برازجان

 

نیکوتین : 2/5 _ 2  درصد
قند:  7 _ 5   درصد

 

تنباکوی کاشان

 

نیکوتین : 2/5 _ 2  درصد
قند:  6 _ 4   درصد

تنباکوی هکان

 

نیکوتین : 2 _ 1/5  درصد
قند:  7 _ 5   درصد

 

تنباکوی اصفهان


نیکوتین : 2 _ 2/5  درصد
قند: 5 _ 3   درصد

تنباکوی ارداک

 

نیکوتین : 2 _ 1/5  درصد
قند:  5 _ 3   درصد