بهمن - bahman

 

 

بهمن نانو مشکی

 

نوع محصول:  لایت/ فیلتردار 
طول سیگارت :  mm 83
طول فیلتر :   mm 27
قطر سیگارت :  mm 5.4
نیکوتین :  0/3 mg/cig
قطران :   3  mg/cig
نوع بسته: هارد (مقوایی) - 20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی) - 10 بسته

بهمن نانو نقره‌ایی

 

نوع محصول:  لایت / فیلتردار
طول سیگارت :  mm 83
طول فیلتر :  mm 27
قطر سیگارت :  mm 5.4
نیکوتین : 0/2 mg/cig
قطران :  2  mg/cig
نوع بسته: هارد (کاغذی) -20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی) -10 بسته

 

بهمن سوپر اسلیم مشکی

 

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار 
طول سیگارت : mm 99
طول فیلتر : mm 30
قطر سیگارت : mm 5.4
نیکوتین : mg/cig 0.5
قطران : mg/cig 6
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

بهمن متوسط

 

نوع محصول: متوسط سافت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 6.25
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 8/5
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

 

بهمن هارد ( فول فلیور ) 

 

نوع محصول: طعم کامل/ فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.85
نیکوتین : mg/cig 0.9
قطران : mg/cig 10.5
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

بهمن لایت

 

نوع محصول: لایت SQ/ فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.85
نیکوتین : mg/cig 0.75
قطران : mg/cig 8
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

 

بهمن کتابی

 

نوع محصول: فول فلیور / فیلتردار
طول سیگارت : mm 97
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 6.1
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 10.5
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

بهمن کوتاه(کوچک)

 

نوع محصول: کوچک / فیلتردار
طول سیگارت : mm 68
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 6.27
نیکوتین : mg/cig 0.65
قطران mg/cig: 9
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-25 بسته

بهمن اولترالایت  VIVIFY

 

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 83
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm7.87 
نیکوتین : mg/cig 0.5
قطران : mg/cig 6
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

بهمن  لایت  natural

 

نوع محصول: لایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 83
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm7.87 
نیکوتین : mg/cig 0.6
قطران : mg/cig 7
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

بهمن  نانو مشکی

 

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : 83 mm
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 5.4
نیکوتین : mg/cig 0.3
قطران : mg/cig 3
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

بهمن  سوپر اسلیم آبی

 

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 99
طول فیلتر : mm 30
قطر سیگارت : mm 5.4
نیکوتین : mg/cig 0.4
قطران : mg/cig 4
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

بهمن اولترالایت

 

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 7.87
نیکوتین : mg/cig 0.5
قطران : mg/cig 6
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

 
بهمن سافت ( سلفون )

 

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 10/5
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته