هما

 

 

هما راندکرنر

 

نوع محصول: کینگ / راندکرنر
طول سیگارت : mm 83
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 7.87
نیکوتین : mg/cig 0.6
قطران : mg/cig 6
نوع بسته: هارد (مقوایی) 20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی) 10 بسته