زیکا

 

زیکا لایت

نوع محصول: فول فلیور / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 11
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

زیکا سافت

نوع محصول: لایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 8
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته