ارتباط با ما

 

ستاد مرکزی                                                                                                                      مجموعه نازی آباد                                      

 

تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین -  پلاک 459                                                                                              تهران - نازی آباد- خیابان خدارحم شرقی- شرکت دخانیات ایران

تلفن:   51260                                                                                                                                                                                                         ارتباط با مشتریان:                                                          تلفن: 55330004 -021                55330005 -021  

کدپستی: 1331839181                                                                                                                                                                         مدیریت صیانت از محصول:                            تلفن:  55060733 -021                     فکس: 55315303-021 

فکس: 51261601                                                                                                                                                                                                       مدیریت فروش:                                                                                   تلفن:  55323617 -021                    فکس:

تایید دریافت فکس:  51261600                                                                                                                                                    فروش عمده:                                                                         تلفن:  55315301 -021                     داخلی: 209 - 211

ایمیل:  info@tobacco.ir                                                                                                                                                                   فروش مویرگی:                                                                    تلفن:  55315301 -021                   داخلی: 217 - 218

شناسه ملی: 10100492120                                                                                                                                                                  مدیریت صادرات :                                                                             تلفن:   55071862 -021                   فکس: 55061196-021          ایمیل:   Exportitc@chmail.ir      

 شماره ثبت: 12804                                                                                                                                                                                    مدیریت برنامه ریزی تولیدوانبارها :             تلفن:   55330008 -021               فکس: 55063663-021    

                                                                                                                                                                                                                                            کدپستی مجموعه نازی آباد:                              1811998954 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

قم