معاون و مدیران "معاونت بازرگانی"

 

فیروزه جامعی

 سمت :معاون بازرگانی

هادی رحمانی

 سمت :  مدیر تامین خارجی

جواد عموزاد خلیلی

 سمت :  سرپرست مدیریت تامین داخلی

جعفر سجادی

 سمت : مدیر بازاریابی و تحقیقات بازار

حمید دهدار پور

سمت: سرپرست مدیریت فروش مویرگی