اعضای هیئت مدیره

 سید ابوالحسن رضوی

 سمت : رئیس هیئت مدیره

 مهدی آشتیانی

سمت: مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره 

 رحمن نصراله زنجانی

سمت : عضو  هیئت مدیره

محمد حسین حسنی

سمت : عضو  هیئت مدیره

 

حامد شادابی

سمت : عضو  هیئت مدیره