معاون و مدیران "معاونت تولید"

فرشید آیینی

 سمت : معاون تولید

مرتضی نظری خرم آبادی

 سمت : مدیر فنی و مهندسی

 

 

 سمت :  مدیر  توسعه تکنولوژی