مرکز حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره

فرخ نعمت‌خواه

  سمت : مشاور مدیرعامل و  رییس مرکز حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره

علیرضا تواللهی

  سمت : مدیر دفتر پیگیری‌های ویژه

 مجتبی برزگری

سمت :  مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل