درباره مجتمع دخانیات اصفهان
                    آدرس  

                                                                          اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، مقابل پل چوبی مجتمع دخانیات اصفهان                                                                                                           

                تلفن گویای مجتمع 

32224970

          تلفن مویرگی

32229009

                 تلفن واحد فروش

32229733

                   صندوق پستی

8143614763