مجتمع دخانیات گیلان
                    آدرس  

رشت، کیلومتر 4 جاده فومن ، احمد گوراب، مجتمع دخانیات گیلان 

                مرکز تلفن  

    33562001–013

        دفتر پخش و فروش

  33220073  – 013

                    نمابر               

  33561405 - 013

            صندوق پستی

1954       

 

بزرگتریـن واحـد تولیـدی سـیگارت شرکت دخانیات ایران واقع در استان گیلان است، این واحد تولیدی فعالیت خود را از سال 1365 آغاز و علاوه بــر تولیــد انــواع برندهای ســیگارت نظیر ( سـیگارت‌هـای بهمـن کوچـک ، تیـرکوچـک، زیـکا کوچـک، زیـکا، بهمـن سـافت سـلفون، تیـر 5سـتاره، زیـکا لایـت، کاسـپین،  تیـر لایـت، بهمـن اولترا لایـت، تیر هـارد هـارد، بهمـن سـوپر اسـلیم)، در زمینــه‌هــای کشـاورزی و مدیریـت کشـت و خریـد انـواع توتـون نیـز فعالیـت دارد. 

شایان ذکر است  تنها کارخانــه عمــل آوری توتون (پرایمــری مــدرن)  در مجتمع دخانیات گیلان مستقر است.

مجتمع گیلان دارای  ایسـتگاه تحقیقـات توتـون و طرح توسعه پروژه تولید مشترک  سیگارت با شرکت  JTI  از سال 1386 با محصولات وینستون قرمز، مونت کارلو آبی و مگنا قرمز و شرکت باران الماس صحرا و نیز در سال 1401 با محصولات یونیکورن آبی و نقره‌ای نیز می‌باشد.

حضور موثر در بازارهای جهانی با اتکا به نیروی انسانی توانمند داخلی و استفاده از تکنولوژی‌های  دانش بنیان از جمله اهداف و برنامه‌های آتی این مجتمع می‌باشد.

                                             

 محصولات در حال تولید مجتمع دخانیات گیلان

               

  تولیدات مشارکتی مجتمع دخانیات گیلان