فراخوان عمومی فروش سیگارت و انواع توتون (بوراکی، صادراتی و استحصالات توتونی)

فراخوان عمومی فروش سیگارت و انواع توتون (بوراکی، صادراتی و استحصالات توتونی)

**با هدفِ حمایت همه‌جانبه‌ و هدفمند از فروش و صادرات کالاها** اطلاعیه  شماره 1 : [**فراخوان عمومی فروش سیگارت و انواع توتون (بوراکی، صادراتی و استحصالات توتونی)**](https://www.tobacco.ir/Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%201.pdf) شرکت دخانیات ایران فروش سیگارت و انواع توتونهای بوراکی ، صادراتی و استحصاالت توتونی خود را با هدف حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کاالها به فراخوان عمومی گذاشت. این شرکت در راستـای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کاالها، تشویق سرمایهگذاری برای صادرات، برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف و ... در نظر دارد نسبت به فروش سیگارت و انواع توتون های صادراتی، استحصاالت توتونی و توتون بوراکی از طریق صدور پیش فاکتور مطابق با تناژ درخواستی متقاضیان اقدام نماید. متقاضیان میتوانند درخواست مکتوب خود را با درج توضیحات کامل به آدرس ایمیل ir.tobacco@exportdept و یا شماره فکس 16916215-596 ارسال نمایند . شایان ذکر است درخواست های واصله بر اساس تناژ درخواستی و همچنین زمان ارائه درخواست در اولویت بررسی قرار گرفته و طی جلسه ای حضوری در خصوص قیمت مذاکره خواهد شد. عالقه مندان به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 16916212-596 تماس حاصل نمایند. [**لـیست توتون های صادراتی و استحصالات توتونی**](https://www.tobacco.ir/Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/list%20toton.xlsx) 

ردیفشرح کالا درجهسالنیکوتینقندکلر
1ویرجینیا گلستانک 1 ن ز ض980/9416/271/47
2ویرجینیا گلستانک 2 ن ز 951/2516/821/33
3ویرجینیا گلستانک 2 ن ز 961/5116/21/49
4ویرجینیا گلستانل 2 ن ز 951/317/751/18
5ویرجینیا گلستانل 2 ن ز 961/2716/761/35
6ویرجینیا گلستانل 2 ن ز ض981/0215/081/39
7ویرجینیا گلستانک 3 ز ل 981/119/851/50
8بارلی ایرانک ا ر ت933/4200/90
9بارلی ایرانک ا ر ت943/6900/92
10بارلی ایرانک ا ر ت953/2500/72
11بارلی ایرانک ا ر ت963/200/72
12بارلی ایرانک ا ر ت973/5900/39
13بارلی ایرانک 2 ر ت943/0401/24
14بارلی ایرانک 2 ر ت952/9700/81
15بارلی ایرانک 2 ر ت962/9700/73
16بارلی ایرانل 2 ر ت942/7800/99
17بارلی ایرانل 2 ر ت952/700/87
18بارلی ایرانل 2 ر ت962/7800/99
19بارلی ایرانل 2 ر ت972/9900/35
20بارلی ایرانل 2 ر ت983/1000/78
21بارلی ایرانل 2 ر ت993/2400/73
22بارلی ایرانل 3 ر ت951/800/72
23بارلی ایرانل 3 ر ت963/0200/99
24بارلی ایرانل 3 ر ت971/800/39
25بارلی ایرانل 3 ر ت992/6200/71
26بارلی ایرانل 3 ر ت4002/4700/62
27بارلی ایرانپ 3 ر ت952/201/09
28بارلی ایرانپ 3 ر ت963/0601/56
29بارلی ایرانپ 3 ر ت972/1801/08
30بارلی ایران (*)پ 3 ر ت99 0 
31بارلی تست شده ITB 3942/231/10
32بارلی گلستانک1رت964/490/000/00
33باسما مازندران4861/142/671/42
34باسما مازندران 4871/300/801/92
35باسما مازندران4881/141/121/93
36باسما مازندران49017/11/1
37باسما مازندران4911/316/371/38
38باسما مازندران 5881/401/200/00
39باسما مازندران 5891/282/401/58
40باسما مازندران5901/47/61
41باسما مازندران5911/27/861/19
42باسما گرگان4920/810/501
43باسما گرگان4930/798/660/71
44باسما گرگان4940/788/150/30
45باسما گرگان4950/816/780/51
46باسما گرگان4960/858/260/45
47باسما گرگان4970/878/340/72
48باسما گرگان4980/888/650/83
49باسما گرگان5900/6711/140/77
50باسما گرگان5910/8510/200/12
51باسما گرگان5920/909/500/30
52باسما گرگان5930/67/150/72
53باسما گرگان5940/5712/500/72
54باسما گرگان5950/948/890/47
55باسما گرگان5960/929/420/45
56باسما گرگان5970/898/860/69
57باسما گرگان5980/929/320/91
58باسما گرگان5990/8210/040/43
59باسما گرگان54000/759/790/57
60باسما کردستان 1861/1012/050/84
61باسما کردستان 2871/511/101/71
62باسما کردستان3861/086/101/63
63باسما کردستان 4861/065/231/07
64دمار ریز ویرجینیا ایران (*)×××95   
65دمار ریز ویرجینیا ایران×××980/1412/14/1
66دمار ریز ویرجینیا ایران (*)×××99   
67دمار درشت بارلی ایران (*)×××95   
68دمار درشت بارلی ایران (*)×××96   
69دمار درشت بارلی گلستان (*)×××96   
70دمار درشت بارلی ایران (*)×××97   
71دمار درشت بارلی ایران×××980/52/731/8
72دمار درشت بارلی ایران (*)×××99   
73دمار درشت بارلی ایران (*)×××400   
74دمار ریز بارلی ایران (*)×××95   
75دمار ریز بارلی ایران (*)×××96   
76دمار ریز بارلی گلستان (*)×××96   
77دمار ریز بارلی ایران (*)×××97   
78دمار ریز بارلی ایران×××980/3 1/9
79دمار ریز بارلی ایران (*)×××99   
80دمار ریز بارلی ایران (*)×××400   
81خرده برگ ریز باسما گلستان    
82خرده برگ ریز بارلی ایران    
83خرده برگ درشت بارلی ایران    
84خاک توتون