توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط

  سردر منطقه : محل تصویر
  مدیر منطقه :
مجید زرگر            
کارشناس  ارشد مدیریت اجرایی 
  سرپرست اداری و مالی :     
  مجید امامی              

اطلاعیه مهم


چارت سازمانی منطقه:

محل تصویر