توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

۲۷اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد
عیدتان مبارک
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

تهران