لینک های مرتبط

ورودی دخانیات استان:محل تصویر
محل تصویر
  مدیر منطقه :
 محمدتقی زمانی
مهندسی زراعت و
فوق لیسانس تاریخ ایران باستان 

  مسئول اداری و مالی
  مجید عموزادی خلیلی
 کارشناس مدیریت دولتی
 
 
مسئول بازاریابی و فروش
احمد سلیمانی
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

دخانیات از نگاهی دیگر


چارت سازمانی منطقه:
محل تصویر