بازاریابی و فروش
چاپ
 


نام و نام خانوادگی : غلامرضا فیروزیان حاجی
سمت : مدیر بازاریابی و فروش
تحصیلات : کارشناسی ارشد روابط بین الملل

تاریخ انتصاب : 93/01/25