معاونت توليدنام و نام خانوادگی : مسعود خلیلی برنا
سمت : مدیر امور فنی و مهندسی
تحصیلات : کارشناسی میکانیک
تاریخ انتصاب : 85/11/21