امور كشاورزي
چاپنام و نام خانوادگی : فرشید آئینی
سمت : مدیر امور کشاورزی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
تاریخ انتصاب : 88/01/22