اداره كل حقوقي
چاپنام و نام خانوادگی : حمیدرضا نوروزی
سمت : مدیر امور حقوقی
تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق
تاریخ انتصاب : 87/02/15

 

 
 
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري