گزينش
چاپنام و نام خانوادگی : حمید علی آبادیان
سمت : مدیر هسته گزینش
تحصیلات : کارشناسی حقوق قضایی
تاریخ انتصاب : 91/02/15