رستاک 65
مدیر مسئول: احسان رفیعی
سردبیر: شاهرخ فرهمند راد 
تاریخ: 1392/08/04
نیمه دوم مهرماه 92
عنوان: رستاک 65