رستاک 62
مدیر مسئول: احسان رفیعی
سردبیر: شاهرخ فرهمند راد 
تاریخ: 1392/07/29
نیمه اول شهریور ماه 92
عنوان: رستاک 62