رستاك61
مدیر مسئول: احسان رفیعی
سردبیر: شاهرخ فرهمند راد
تاریخ: 1392/06/06
نيمه دوم مرداد ماه 92
عنوان: رستاك61