رستاك 60
مدیر مسئول: احسان رفیعی
سردبیر: شاهرخ فرهمند راد 
تاریخ: 1392/05/26
نيمه اول مرداد ماه 92
عنوان: رستاك 60