رستاك 59
شماره پنجاه و نهم
مدیر مسئول: احسان رفیعی
سردبیر: شاهرخ فرهمند راد 
تاریخ: 1392/04/23
نيمه دوم تير ماه 92
عنوان: رستاك 59