رستاك 58
مدیر مسئول: احسان رفیعی
سردبیر: شاهرخ فرهمند راد  
تاریخ: 1392/04/19
نيمه اول تير ماه 92
عنوان: رستاك 58