رستاك57
مدیر مسئول: احسان رفیعی
سردبیر: شاهرخ فرهمند راد 
تاریخ: 1392/04/19
نيمه دوم خرداد ماه 92
عنوان: رستاك57