توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

تاریخ 1396/03/14         ساعت 14:14:37     گروه خبری روابط عمومی

تصویر
 
"اقتصاد مقاومتی
            تولید واشتغال"