شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

تاریخ 1395/07/28         ساعت 15:08:43     گروه خبری مازندران

تصویر

مهندس معصومی سرپرست محترم معاونت تولید و مهندس آئینی مدیر کشاورزی شرکت دخانیات ایران به همراه مهندس تاجمیری سرپرست مجتمع، معاونین ومدیران مجتمع از قسمتهای مختلف صنعتی ، کشاورزی،کارخانه فرآوری سورک ، کارخانه سیگارت سازی ساری ومناطق کشت مجتمع دخانیات مازندران واقع در روستای چلمردی منطقه هزار جریب نکا بازدید بعمل آوردند.