مديريت محتوا

 

اداره حفاظت ایمنی وبهداشتکارمجتمع دخانیات مازندران

اداره حفاظت ایمنی وبهداشتکارمجتمع دخانیات مازندران با دارابودن دو مرکز بهداشت کار (ستادوکارخانه فرآوری سورک )، زیرنظرمدیر مجتمع مبنای فعالیتهای خودرابراساس رعایت اصول وموازین ایمنی وبهداشتی قرارداده است .همچنین در راستای پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) درمجتمع ، باتوجه به اینکه دفترتضمین کیفیت دراداره حفاظت ایمنی وبهداشتکارمستقرگردیده،کلیه امورات مربوطه نیزدرحیطه وظایف کارشناسان ستادی این اداره قرارگرفته است .

تعداد پرسنل شاغل دراداره حفاظت ایمنی، بهداشتکاروتضمین کیفیت

اداره حفاظت ایمنی، بهداشتکاروتضمین کیفیت

کارشناس بهداشت

کارشناس تضمین کیفیت

بهداشتیارکار

پزشک

راننده آمبولانس

خدماتی


ستاد

رئیس حفاظت ایمنی وبهداشتکارمجتمع

2

1

1

1

1

1


کارخانه فرآوری

سرپرست حفاظت ایمنی وبهداشتکارسورک

2

-

-

1

1

1 

اهم وظایف اداره حفاظت ایمنی وبهداشتکار:

- بازدید روزانه رئیس اداره وکارشناسان ایمنی وبهداشتی از قسمتهای مختلف مجتمع.

- تکمیل چک لیست نظافت محیط کارهرسه ماه یکبار.

- تشکیل پرونده های بهداشتی برای پرسنل شاغل در معاینات دوره ای سالانه.

- انجام آزمایشات روتین (خون)،تستهای پاراکلینیکی(شنوایی سنجی، بینایی سنجی، تست

ریه) وویزیت توسط پزشک متخصص طب کار برای ستاد و ادارات تابعه.

- بیماریابی از پرونده های پزشکی پرسنل بعدازمعاینات دوره ای وترسیم نمودارهای مربوطه.

- بازدید از سیستم اعلام واطفاء حریق ومسائل ایمنی وبهداشتی ادارات دخانیات استان درقالب کمیته مربوطه.

- نظارت مستقیم بر نحوه طبخ و توزیع غذا و کنترل ورود مواد اولیه غذایی و بررسی صحت آنها.

- ارائه کمکهای اولیه بصورت دادن دارو،انجام پانسمان،گرفتن BP (فشارخون) وانجام تزریقات وسرم تراپی.

- ارجاع فوری وغیرفوری شاغلین بیماربه مراکزدرمانی درمواقع لزوم.

- صدوروتمدیدکارت سلامت برای پرسنل آبدارخانه وسفره خانه مجتمع.

- هماهنگی باسازمان انتقال خون استان واطلاع رسانی به همکاران جهت اهدای خونشان هرسه ماه یکبار.

- شرکت رئیس ویاکارشناسان اداره درجلسات بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان.

- شرکت رابط سلامت اداره درجلسات رابطین سلامت مرکزبهداشت.

- تشکیل جلسات ماهانه کمیته حفاظت ایمنی وبهداشتکاردرمجتمع.

- تهیه وتوزیع پمفلتهای ایمنی وبهداشتی به کلیه حوزه ها وادارات تابعه ونیز ارسال از طریق اتوماسیون بصورت هفتگی.

- ارائه آمارعملکردسه ماهه اداره HSE و نیز عملکردرابط سلامت به مرکزبهداشت واداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری ومیاندرود.

- تکمیل جدول اطلاعات آماری (فرم 3-111) وارسال به مرکزبهداشت شهرستان ساری.

- نظارت برخرید وسایل حفاظت فردی مورداستفاده برای کارگران.

- پیگیری حوادث،شبه حوادث وبیماریها وتکمیل فرمهای مربوطه جهت ارائه گزارش به دفتر مدیریت.

- پیگیری و نظارت بر خرید کفش و لباس کار کارکنان.

- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های زیست محیطی بصورت سالانه.

- انجام طرح خود اظهاری از آلاینده های زیست محیطی .

- درخواست واندازه گیری صحت و سلامت آب مصرفی در ستاد ، سورک و پلاژ از نظر میکروبی و شیمیایی.

- درخواست وپیگیری جهت دریافت کارت سلامت از نیروهای حجمی کارخانه.

- پیگیری و کنترل و نظارت بر شارژ کپسولهای اطفاء حریق و انجام تست بدنه آنها.

- نظارت بر آسانسورها ، لیفتراکها، دیگهای بخار و پیگیری جهت بررسی صحت و سلامت آنها.

- بروز رسانی آیین نامه های ایمنی وبهداشتی و ارسال آنها به حوزه های مرتبط.

- تشکیل کلاسهای آموزشی برای کارکنان دردوره های زمانی مختلف، توسط کارشناس بهداشت حرفه ای ،رابط سلامت وپزشک مجتمع.

 

اهم وظایف دفترتضمین کیفیت :

- تشکیل جلسه تضمین کیفیت درراستای پیگیری امورات مرتبط باIMS درصورت لزوم.

- تکمیل ماهانه چک لیستهای بازدیدازآمبولانس FR-136 ،جعبه کمکهای اولیهFR-134 کپسولهای اکسیژنFR-157 وفهرست تجهیزات ایمنی به غیرازکپسولهای آتش نشانیFR-133 .

- گردآوری آخرین بازنگری های قوانین ومقررات ملی زیست محیطی، قوانین ومقررات ایمنی وبهداشت حرفه ای واستانداردهای اعلام شده مرتبط بامحیط کار.

- تهیه زونکن های مجزا برای حوزه ها دردفتر تضمین کیفیت وهمچنین درخودحوزه ها جهت بایگانی موارد خواسته شده در خصوص IMS .

- بازدید مستمراززونکن های IMS درحوزه هاجهت کنترل مدارک.

- انجام اندازه گیری آلاینده ها و عوامل زیان آور محیطی در مجتمع وارزیابی انطباق آنها.

- کالیبره کردن سالانه دستگاههای اداره جهت افزایش صحت ودقت دستگاهها.

- همکاری با مشاوران درجهت انجام ممیزیهای داخلی وشخص دوم ازمجتمع.

- همکاری باممیزین شرکت گواهی دهنده درجلسه سالانه ممیزی مراقبتی.

- بروز رسانی کلیه نرم افزارها در مجتمع بصورت سالانه.

- ویرایش، تهیه وتایپ مدارک وکنترل مستندات تغییریافته وهمچنین ارسال مدارک جدید درراستای IMS بصورت روزانه.

- تهیه سناریووانجام مانورهای آتش سوزی،نشت موادشیمیایی ونیزمانوربهداشتی.

- تعریف شاخصهای فرآیندی ،تجزیه وتحلیل آن وترسیم نمودارهای مقایسه ای.

- تعریف فرمهای اقدامات اصلاحی وثبت درلیستهای پیگیری.

- بازنگری سالانه کلیه مستندات و درج در کتابچه بازنگری مدیریت.

- تشکیل جلسه بازنگری مدیریت بصورت سالانه.