تماس با ما:

 
نشانی منطقه : ساری - خیابان شهید پورابراهیمی - مجتمع دخانیات مازندران
تلفن : 6 - 33233025 - 011
 فکس : 33233029 - 011

 پست الکترونیک: mazandaran@tobacco.ir

شماره پیامکی :  300072096