استان لرستان

 


محل تصویر 
 
 

 
 
   
 

رئیس اداره:بهمن پور مهرابی
 لیسانس کشاورزی

 

مسئول پخش وفروش:حجت قاسمی
لیسانس حسابداری

 

 
مسئول اداری و مالی:
معصومه علیپور
 لیسانس حسابداری

نشانی منطقه :
خرم آباد-لرستان-بلوارشهیدفرشادشفیع پورجنب سازمان حج وزیارت 

تلفن :
33229835-066
نمابر :
33208063-066
 


 
تاریخچه:
 اداره دخانیات استان لرستان درسال 1317 باروی کارآمدن وتأسیس شرکت دخانیات ایران بصورت نمایندگی وبا هشت واحددرشهرستانهای بروجرد،الیگودرز،دورود،کوهدشت وپلدختر وازنا ،نورآباد،اشترینان فعالیت خودرا درزمینه های فروش کالا دخانیه بصورت سیاروثابت به عنوان زیر مجموعه دخانیات استان خوزستان آغاز ودرسالهای بعدباگسترش وتغییر چارت سازمانی به صورت مستقل وبا نمایندگی دخانیات استان لرستان تغییروضعیت صورت گرفت وبعدازآن به اداره کل ارتقاء ودرحال حاضر با توجه به تدوین برنامه ها وسیاست های شرکت مرکزی وبه دنبال تعطیلی ویا بعضا" فروش برخی واحدهای تابعه به عنوان اداره عمده فعالیت های خودرا درزمینه های پخش وفروش ،مبارزه با قاچاق کالای دخانیه وکشاورزی دربرخی ازمناطق کاشت توتون بصورت آزمایشی دنبال نموده ودراین مدت بافراز وفرودهایی توانسته اقدامات قابل قبولی در جهت اهداف مربوطه ارائه نماید اخیرا" با مساعدت اولیاء محترم شرکت دو واحدازشهرستانهای تعطیل شده بروجرد،الیگودرزبازگشایی وهریک ازادارات موصوف با یک نفرنیروفعالیت خودراآغازنموده است.

 
فعالیتهای منطقه:
الف-   
      واحدپخش وفروش:
 

 
 

واحدپخش وفروش دخانیات استان لرستان دارای 6 نفر نیرو (1نفرمسئول پخش وفروش،یک نفرحسابدار،1نفرانباردار،1نفرکارگرانبارو2 نفر نگهبان انبار)درمرکزاستان ودرشهرستانهاهرشهرستان یک نفرمی باشدکه عمده فعالیتهای واحدپخش وفروش استان توزیع واعلام سهمیه به عاملین استان می باشد تشکیل پرونده جهت صدور کارت عاملیت برای متقاضیان جدیدوهمچنین مکاتبه با مرکز جهت تمدید کارت عاملیت عاملین ونظارت برنحوه فعالیت وگزارش عملکرد شرکت زرین غزال محبی (تولیدکننده تنباکوی معسل تحت پوشش این استان)ازدیگر وظایف واحدپخش وفروش این استان می باشد

 
 
 

ب-
    واحدقاچاق:

 

 

 

 

ازجمله ویژگیهای منحصربه فرداستان لرستان پل ارتباطی وهمجواری وهمسایگی بابرخی استانهای مرزی کشوروقرارداشتن درامتدادجاده ترانزیتی شمال به جنوب می باشد که باعث گردیده برخی عوامل وقاچاقچیان به طریق غیرمشروع اقدام به مبادله کالای قاچاق دخانیه نمایندوبرهمین راستا این اداره حسب وظیفه ورسالتی که داشته توانسته با همکاری صمیمانه نیروی انتظامی وسازمان بازرسی وبرخی دیگردستگاههای ذیربط به بهترین وجه ممکن اقداماتی درجهت مبارزه باقاچاق کالای دخانیه درسطح استان بعمل آورده وبا تأمین گشتهای مشترک درسطح استان مبادی ورودی وخروجی رامسدودوبا تلاشهای شبانه روزی که دراین زمینه معمول داشته موفقیتهای ارزشمندی رابدست آورده به طوری که بامقایسه ی اجمالی ازآماروارقام سیرصعودی کشفیات وچگونگی عملکرددراین حوزه بوضوح مبرهن ومشهودمی باشد
 ج-
    کارگاه تولیدتنباکوی معسل:

 

 

 


شرکت زرین غزال محبی تولیدکننده تنباکوی معسل تحت پوشش این استان به مدیریت آقای احمدعلی محبی واقع دراستان لرستان،شهرستان بروجرد،روستای فلک الدین می باشداولین قراردادشرکت مذکور با شرکت دخانیات ایران به شماره ص/7464 درتاریخ 4/10/86 به مدت 2 سال منعقد گردیدشرکت مذکوراززمان انعقادقراردادمشغول به تولید محصول تنباکوی معسل تحت عنوان تجاری نانسی گردید وقراردادنامبرده درمورخ 30/1/89 به 84999/89 به مدت 2 سال دیگر تمدید گردیدضمنا"درقراردادتمدیدی علاوه برتولید محصول نانسی مجوز تولید محصولی دیگر با علامت تجاری النصربه شرکت مذکورداده شد. 
 
د-
    کشت توتون:
       براساس شواهدوبه روایت برخی مطلعین قدمت کاشت محصولات دخانی منجمله توتون وتنباکودرلرستان به دهه ها ویابه قرن های گذشته معطوف گردیده درآن زمان کشاورزان منطقه خصوصا" شهرستانهای تابعه الشتر،تورآباد،کوهدشت ویابرخی ازمردم روستاههای شهرستان بروجرد وپلدختربه منظوربرطرف نمودن نیازشخصی ومصرف داخلی ویافروش وعرضه محصولات خودبه استانهای همجوارکرمانشاه وخوزستان،ایلام مبادرت به کاشت توتون سیگارت(لاپیچ)تنباکوویاتوتون چپق نموده واین عمل رابه روش سنتی وبصورت انبوه درسطح وسیعی ازمزارع خودانجام به گونه ای که کاشت این محصول بافرازوفرودهایی تاسالهای اخیرادامه داشته تااینکه دردودهه گذشته شرکت دخانیات ایران به منظورساماندهی ورونق بخشیدن به کاشت محصولات دخانی واستحصال هرچه بهترمحصولات مبادرت به انعقادقراردادوهمسونمودن کشاورزان منطقه درجهت افزایش تناژدرهکتاروسوق دادن آنان درجهت مکانیزه نمودن کشاورزی نموده ودراین راستا باتوجه به سودآوربودن واشتغال زایی کشت محصولات دخانی حدوددودهه وباسیرصعودی دربین مردم مرسوم و به عنوان یکی ازمحصولات اصلی قلمدادگردیددرسال1378 بنا به تصمیمات متخذه توسط اولیاء محترم شرکت وذکردلایلی انحلال کشت دراستان اعلام درسال1388 باتوجه به درخواستهای واصله کشاورزان ومکاتبات انجام شده وازطرفی مساعدت مسئولین شرکت متبوعه مجددا"احیاء کشت توتون باکاشت آزمایشی حدوددوهکتاردرسطح مزارع استان آغاز وامیدمیرود درصورت استمرارهمکاری ومساعدت اولیاء ومسئولین امرلرستان به عنوان قطب مهم کشت این محصول استراتژیک قرارگیرد. 
 

وضعیت کشت بارلی اداره دخانیات استان لرستان از سالهای 76 تا 79

سال کشت

نام منطقه کشت

سطح کشت

میزان محصول

76

الشتر

1هکتار

1091 کیلوگرم

77

الشتر

10هکتار

7113 کیلوگرم

78

الشتر

10هکتار

8020 کیلوگرم

79

نورآباد

20هکتار

   25000 کیلوگرم

الشتر

کمالوند

ازناسگوند         

استان لرستان به لحاظ اقلیمی وجغرافیایی وبواسطه برخورداری ازنعمتهای خدادادی ،آبهای طبیعی، مناطق مستعدکشاورزی،تالابها،آب وهوای معتدل ازهمه مهمتردراختیارداشتن زمینهای کشاورزی وحاصلخیزمناطق شهرستانهای تابعه الشتر،نورآباد،کوهدشت ودشتهای وسیع سیلاخوروازناوامکانات وفاکتورهای موجودوتجربیات دیرینه ای که کشاورزان این منطقه ازکاشت محصولات دخانی دردست دارندتوانسته درسالجاری مقدار2هکتارازاراضی تحت پوشش خودرا رابه کشت آزمایشی توتون اختصاص ودراین راستا امیدمیرودبا توجه به سوابق وتجربیات کشاورزان این خطه ومساعدتهایی که اولیاء محترم شرکت مبذول داشته کاشت این محصول استراتژیک رادرسطح استان احیاء وپیش بینی می شوددرآینده ای نزدیک استان لرستان به یکی ازقطبهای کشاورزی کشت توتون ویا تنباکوتبدیل گردد.

  
 
 

نمایی ازکشت آزمایشی توتون بارلی درلرستان

 

 

 

 نمایی از جوانه توتون

 نمایی ازکشت توتون

 نمایی ازعمل آوری توتون


....................................استان لرستان در یک نگاه

لرستان، استانی است در غرب ایران. این استان ۱۷۵۸۶۲۸ کیلومتر مربع مساحت دارد و جمعیت آن در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۱۸۲۸۳۳۴ نفر گزارش شده است . لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سر تا سر آن را کوههای زاگرس پوشانده است. این منطقه، یکی از سکونتگاههای قدیمی بشر است و مفرغ لرستان از شهرت باستان شناسی زیادی برخوردار است.

تاریخ
آثار به جای مانده در غارها و دره های لرستان، سکونت بشر را از دست کم از هزاره چهارم قبل از میلاد در این ناحیه نشان می دهد. کاسی‌ها ساکنان بومی لرستان پیش از رسیدن مادها و آمیختن با آنها بودند.

 اثار باستانی و پیش از تاریخ، سابقه زندگی قبایل را در بخش غربی استان، بیش از شرق آن نشان می دهد. اما سابقه شهرنشینی در شرق استان بیش از ناحیه غربی آن است. در دوره های هخامنشی تا ساسانیان، لرستان بخشی از سرزمین بزرگ پارس بود. پس از اسلام و از زمان خلفای عباسی، بخش های مرکزی و غربی لرستان بصورت حکومتی خود مختار تا چندین قرن اداره می شد که حاکمان این دوره با نام اتابکان لرستان شناخته می شدند. امویان بروجرد را مورد توجه قرار دادند و در زمان حاکمیت ابی دلف بر غرب ایران (۱۵۰-۲۲۶)، مسجد جامع این شهر را بنا نهادند. در دوره سلجوقیان نیز بیشتر شرق لرستان مشتمل بر بروجرد و جاپلق مورد توجه بود و سایر نواحی لرستان بصورت خود مختار باقی ماند. در قرن پنجم قمری نبردهایی بین دیلمیان و سلجوقیان در منطقه بروجرد به وقوع پیوسته و علا الدوله دیلمی سپاهیان خود را در این ناحیه سازماندهی کرده است .

سپاهیان مغول و نیز تیمور بارها لرستان را مورد تاخت و تاز قرار دادند و شهرهای آن را غارت و ویران نمودند. بنا بر آنچه در که در وبگاه "فرهنگ نیاکان ما" آمده، کتاب "حبیب‌السیر" در شرح اقدامات تیمور در ۷۸۸ قمری می نویسد: «با لشکر به جانب لر کوچک در حرکت آمد، وروجرد را از جهات و اموال مجرد کردند و خرم‌آباد را غمکده گردانیدند» .


از دوره صفویان، بروجرد، لرستان و جاپلق، عمدتا بصورت ایالت های مستقل در نظر گرفته می شدند. زندیان از طوایف لر بودند که نبردهایی در منطقه از آنان به ثبت رسیده است. در دوره قاجار، ولایت لرستان و ولایت بروجرد، گاه بصورت مستقل و گاه یکسان در نظر گرفته می شدند و در اواخر قاجار، لرستان و خوزستان یک ایالت محسوب می شدند. از این دوره برخی ایلات لرستان از تابعیت حکومت مرکزی سر باز زدند و حکومتهای خودمختار پراکنده ای را بنا نهادند. سرانجام، رضاخان با گسیل نیرو و کشتار فراوان به ناامنی های لرستان خاتمه داد. در دوره پهلوی، ابتدا لرستان به فرمانداری کل (با دو شهرستان خرم آباد و بروجرد) تبدیل شد و اندکی بعد الیگودرز نیز به شهرستانی مستقل تبدیل شد. آیت الله بروجردی پس از بازگشت از نجف، در زادگاهش بروجرد مستقر شد و طرفداران زیادی در بین اهالی لرستان پیدا کرد. در زمان انقلاب اسلامی، تظاهرات مختلفی در شهرهای استان بویژه خرم آباد برگزار شد. در جنگ ایران و عراق، لرستان به علت نزدیکی به مرزهای غربی و جنوبی، اهمیت استراتژیک پیدا کرد و بارها مورد بمباران قرار گرفت.

شهرها و شهرستانها
استان لرستان 10 شهرستان، ۲۵ بخش و ۸۱ دهستان دارد. شهرستانهای این استان عبارتند از:

مرکزاستان : خرم‌آباد

شهرستان‌ها : ازنا ـ الیگودرز ـ بروجرد ـ پل‌دختر ـ خرم‌آباد ـ دورود ـ دلفان ـ سلسله ـ کوهدشت-دوره چگنی

شهرها : ازنا ـ اشترینان ـ الشتر ـ الیگودرز ـ بروجرد ـ پل‌دختر ـ چالانچولان ـ چغلوندی ـ چقابل ـ خرم‌آباد ـ درب گنبد ـ دورود ـ زاغه ـ سپیددشت ـ فیروزآباد ـ کونانی ـ کوهدشت ـ گراب ـ محمودوند ـ معمولان ـ مومن‌آباد ـ نورآباد
 
نقاط دیدنی : آبشار شوی الیگودرز ـ آبشار نوژیان ـ آبشارهای سرکانه ـ امام‌زاده دوخواهران ـ پل کشکان ـ تالاب زردابه ـ دریاچه گهر ـ دژ شینه ـ غار کلماکره ـ فلک‌الافلاک ـ کاخ ساسانی رحمان‌آباد ـ کاروانسرای گوشه شهنشاه ـ مسجد سلطانی بروجرد


دیدنیهای استان:

 

 


دریاچه گهرواقع درارتفاعات اشترانکوه

 آبشاربیشه در60کیلومتری  شرق خرم آباد  

قلعه فلک الافلاک واقع درمرکزشهرخرم آباد

 

 

 

مناره آجری واقع درشهرخرم آباد

لاله های واژگون واقع دردامنه های اشترانکوه

رشته کوه هشتادپهلو  در35کیلومتری جنوب شرق خرم آباد