توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط


 
سردر منطقه

 

            ریاست : محسن اسماعیلی ماهانی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
   

بازار مسگرها

                               
    سرپرست امور اداری : سیدمحمدمهدی وزیری
کارشناس حسابداری

اطلاعیه مهم


مسجد جامع