معاونت بازرگانی و اقتصادی

 


 
نام و نام خانوادگی :  حمید قره شیخ
سمت : معاون بازرگانی و امور اقتصادی  
 
Close