معاون برنامه ریزی، تحقیق و توسعهنام و نام خانوادگی : امیر مهاجر
سمت : سرپرست معاونت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

 
Close