مدیریت سرمایه‌گذاری و صادراتنام و نام خانوادگی : حامد شیخ محمدی
سمت : مدیر دفتر سرمایه گذاری و امور اقتصادی 

 

Close