مدیریت سرمایه‌گذاری و صادراتنام و نام خانوادگی : حامد شیخ محمدی
سمت : مدیر سرمایه گذاری و صادرات

 

Close