ارتباطات و امور بین المللنام و نام خانوادگی : سید محمد عظیمی
سمت : مدیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل


 

Close