مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره
نام و نام خانوادگی : فرخ نعمت خواه
سمت :  مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه ریاست و هیات مدیره
 


 
Close