مشاورین مدیرعامل

 


نام و نام خانوادگی : صادق سلیمی بنی 
سمت :  مشاور مدیرعامل و دبیر انتصابات مدیران ارشد
 
 


نام و نام خانوادگی :  امیر مهاجر
سمت : مشاور  عالی مدیرعامل و دبیر کارگروه تحول و کارآمدی                     
 
 


نام و نام خانوادگی : سعید کرمی 
سمت :  مشاور مدیرعامل در امور حقوقی
    
 


نام و نام خانوادگی :  سید حامد موسوی
سمت : مشاور مدیرعامل و مسئول وصول مطالبات
 
 


نام و نام خانوادگی :  سید محمدرضا حسینی
سمت : مشاور مدیرعامل در حوزه فن آوری های نوین
 
 


نام و نام خانوادگی :  امیر فراهی
سمت : مشاور مدیرعامل در امور سرمایه گذاری 
 
Close