مشاورین مدیرعامل

 


نام و نام خانوادگی : امیر مهاجر 
سمت: مشاور عالی مدیرعامل و دبیر کارگروه تحول و کارآمدی

 

 


نام و نام خانوادگی :  سید محمدرضا حسینی
سمت :  مشاور مدیرعامل در حوزه فن آوری های نوین                      
 

 


نام و نام خانوادگی : سعید کرمی 
سمت :  مشاور مدیرعامل در امور حقوقی
    

 


نام و نام خانوادگی :  سید حامد موسوی
سمت : مشاور مدیرعامل و مسئول وصول مطالبات
 

 


نام و نام خانوادگی :  روح الله نظری
سمت :  مشاور مدیرعامل در امور حقوقی  
 

 


نام و نام خانوادگی :  امیر فراهی
سمت : مشاور مدیرعامل در امور سرمایه گذاری 
 

 

 


نام و نام خانوادگی :  محسن شجاعیان زنجانی
سمت : مشاور مدیرعامل در امور فنی و مهندسی
 

 

 

 


 
 
Close