اعضای هيئت مديره

نام و نام خانوادگی : سیاوش افضلی

سمت : مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

 

نام و نام خانوادگی : سیدابوالحسن رضوی

سمت : رئیس هیئت مدیره

 

 

 

نام و نام خانوادگی : جواد برات

سمت : عضو هیأت مدیره

 

 

نام و نام خانوادگی : پیام همدانی مجرد

سمت : عضو هیأت مدیره

 

نام و نام خانوادگی : مهدی نوذری

سمت : عضو هیأت مدیره

 

 

Close