اعضای هيئت مديره

نام و نام خانوادگی : محمد مجاور شیخان

سمت : مدیرعامل  و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران

 

 

 نام و نام خانوادگی : سید ابوالحسن رضوی

سمت : رئیس هیأت مدیره

 

 

 نام و نام خانوادگی : محمد حسن پور فلاح

سمت : عضو هیأت مدیره

 

 

نام و نام خانوادگی : حمید قره شیخ

سمت : عضو هیأت مدیره

 

نام و نام خانوادگی : مهدی نوذری

سمت : عضو هیأت مدیره

Close