شرح مناقصات

 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

انتخاب  مدیریت پیمان انجام امورات اداری و پشتیبانی

 تامین نیروی ویزیتور  جهت فروش مویرگی

 

Close