انواع سیگار

بهمن نانو مشکی

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : 83 mm
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 5.4
نیکوتین : mg/cig 0.3
قطران : mg/cig 3
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
بهمن سوپر اسلیم آبی

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 99
طول فیلتر : mm 30
قطر سیگارت : mm 5.4
نیکوتین : mg/cig 0.4
قطران : mg/cig 4
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
T4

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 83
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 5.4
نیکوتین : mg/cig 0.4
قطران : mg/cig 4
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
بهمن سوپر اسلیم مشکی

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار 
طول سیگارت : mm 99
طول فیلتر : mm 30
قطر سیگارت : mm 5.4
نیکوتین : mg/cig 0.5
قطران : mg/cig 6
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
بهمن هارد : فول فلیور / فیلتردار 

نوع محصول: طعم کامل
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.85
نیکوتین : mg/cig 0.9
قطران : mg/cig 11.5
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
بهمن لایت

نوع محصول: لایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.85
نیکوتین : mg/cig 0.75
قطران : mg/cig 8
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
بهمن سافت

نوع محصول: فول فلیور / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 12
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سلفونی -10 بسته

">
بهمن متوسط

نوع محصول: مدیوم / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 6.25
نیکوتین : mg/cig 0.75
قطران : mg/cig 10
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
بهمن کوتاه 

نوع محصول: مدیوم / فیلتردار
طول سیگارت : mm 68
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 6.27
نیکوتین : mg/cig 0.65
قطران mg/cig: 9
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-25 بسته

">
بهمن اولترا لایت

نوع محصول: اولترالایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 7.87
نیکوتین : mg/cig 0.5
قطران : mg/cig 6
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
بهمن کتابی

نوع محصول: فول فلیور / فیلتردار
طول سیگارت : mm 97
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 6.1
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 10.5
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
تیر اسلیم مشکی

نوع محصول: لایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 97
طول فیلتر : mm 27
قطر سیگارت : mm 6.1
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 7
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
تیر 5 ستاره

نوع محصول: فول فلیور / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 1
قطران : mg/cig 12
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
تیر متوسط

نوع محصول: مدیوم / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 6.25
نیکوتین : mg/cig 0.75
قطران : mg/cig 10
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10

">
تیر کوچک

نوع محصول: مدیوم / فیلتردار
طول سیگارت : mm 68
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 6.27
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 9
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-25 بسته

">
تیر لایت

نوع محصول: مدیوم / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران mg/cig: 9
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
کاسپین

نوع محصول: سبک
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 10
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
زیکا سافت

نوع محصول: فول فلیور / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 11
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
زیکا لایت

نوع محصول: لایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 8
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
زیکا کوچک

نوع محصول: سبک
طول سیگارت : mm 68
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 6.27
نیکوتین : mg/cig 0.6
قطران : mg/cig 9
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-25 بسته

">
30

نوع محصول: لایت / فیلتردار
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت : mm 7.85
نیکوتین : mg/cig 0.7
قطران : mg/cig 8
نوع بسته: هارد (مقوایی)-20 نخ
نوع قراصه: هارد (مقوایی)-10 بسته

">
57 کوچک

نوع محصول: فول فلیور / فیلتردار
طول سیگارت : mm 68
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 6.27
نیکوتین : mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 12
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-25 بسته

">
57 متوسط

نوع محصول: سبک
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 11
قطر سیگارت : mm 7.9
نیکوتین mg/cig 0.8
قطران : mg/cig 11.5
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-25 بسته

">
فروردین

نوع محصول: سبک
طول سیگارت : mm 84
طول فیلتر : mm 21
قطر سیگارت mm 7.92
نیکوتین : mg/cig 1
قطران : mg/cig 15
نوع بسته: سافت (کاغذی)-20 نخ
نوع قراصه: سافت (کاغذی)-10 بسته

">
Close