گواهینامه‌های مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

 

                                                                      

 

   متن کامل گواهینامه ها در لینک های زیر در دسترس شماست 

                                                                                         /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/18-E-1002732-TIC-TIRTASH-14001.pdf  

                                                                                         /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/18-O-1002732-TIC-TIRTASH-45001.pdf 

Close